تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : علي حسن زاده

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر اصغر زيني اصفهاني- دکتر محمدحسين حبيبي

تاريخ دفاع : 24/1/84

رشته و گرايش : شيمي-شيمي فيزيک

استاد مشاور : دکتر حبيب اشعثي

مطالعه ترموديناميكي تغييرات خواص الكتروني نيمه­رساناي اكسيداينديم و دوپينگ شده با قلع در محلولهاي آبي با اسيديته‌هاي مختلف در حضور نور مرئي با تكنيك هاي الكتروشيميايي و تحقيق بر همكنش‌ برخي از رنگينه‌هاي آزو در محلولهاي آبي با چند سورفكتانت‌ و بررسي ارتباط بين خواص الكتروني نيمه­رسانا و خواص توده‌اي محلول در جهت تخريب فوتوكاتاليزوري آلاينده هاي رنگي

چكيده

خواص الكتروني نيمه‌­رساناهاي اكسيداينديم و اكسيداينديم آلاييده با قلع در چند محلول آبي با pH هاي مختلف در حضور نور مرئي توسط طيف­سنجي امپدانس الكتروشيميايي اندازه‌گيري شد و در نتيجه مكان لبه نوارهاي انرژي ظرفيت و هدايت نيمه‌­رساناي اكسيداينديم بدست آمد ولي براي اكسيداينديم آلاييده با قلع به دليل پوشش دهي نامناسب، نتايج خوبي حاصل نشد. نتايج حاصل از اسپكتروفتومتري نورمرئي- فرابنفش رنگينه‌هاي آزوي سولوفنيل قرمز، كوپركسون سورمه‌اي، زرد روشن و دايركت زرد42 در محلولهاي ‌آبي نشان داد كه تنها رنگينه سولوفنيل قرمز تحت تاثير تغييرات pH محلول مي‌تواند ديمر و يا در حالت كلي مجتمع گردد كه مي‌تواند مانع تخريب فوتوكاتاليزوري موثر اين رنگينه شود و براي مابقي رنگينه‌هاي آزو تجمعي مشاهده نشد. مطالعات نشر فلورسانس نشان دادكه اين رنگينه‌هاي آزو در محلولهاي ‌آبي در pH هاي مختلف و حتي در حضور مواد فعال سطحي كاتيوني و آنيوني هيچگونه نشري ندارند. نتايج بدست آمده از طيف­سنجي تشديد مغناطيس هسته‌اي يك و دو بعدي براي رنگينه سولوفنيل قرمز وجود تعادلات توتومري آزو- هيدرازون را در محلولهاي آبي تاييدكرد. نتايج حاصل از تخريب فوتوكاتاليزوري تحت تابش نور فرابنفش نشان داد كه تنها رنگينه دايركت زرد42 در محلولهاي آبي، قابل رنگزدايي بر روي فوتوكاتاليزور اكسيداينديم مي‌باشد و براي رنگينه‌هاي سولوفنيل قرمز، كوپركسون سورمه‌اي و زرد روشن در حضور نور فرابنفش واكنشهاي دروني و يا بيروني ب فوتوكاتاليزور اكسيداينديم اتفاق مي‌افتد و در غياب نور فرابنفش نيز عمل جذب سطحي شديد و لخته شدن براي رنگينه‌هاي سولوفنيل قرمز و كوپركسون سورمه‌اي در محلول­هاي اسيدي مشاهده ‌گرديد. مطالعات طيف­سنجي ارتعاشي، جذب سطحي شدن رنگينه‌ سولوفنيل قرمز در سطح نيمه­رساناي اكسيداينديم را تاييد كرد. با توجه به کل نتايج بدست آمده، بنظر مي رسدكه به طور نظري اكسيداينديم مشابه اكسيد تيتانيم مي‌تواند جهت تخريب فوتوكاتاليزوري اين آلاينده هاي رنگي بكار رود ولي براي تخريب موثرتر خواص توده‌اي محلول رنگينه‌ها از قبيل لخته شدن، جذب سطحي، واكنشهاي دروني از قبيل توتومريزاسيون آزو-هيدرازون، ايزومريزاسيون هندسي سيس- ترانس و تجمع مولكولهاي رنگينه و واكنشهاي بيروني ب فوتوكاتاليزور اكسيداينديم تحت تابش نور فرابنفش بايستي در نظر گرفته شود. نتايج حاصل از تخريب فوتوكاتاليزوري تحت تابش نور فرابنفش نشان داد كه توتومريزاسيون آزو- هيدرازون تاثير مهمي در عمل تخريب نوري ندارد. نتايج حاصل از تجزيه حرارتي اين رنگينه‌ه نشان دادكه همگي رنگينه‌هاي پايدار حرارتي هستند. با اين حال، تخريب فوتوكاتاليزوري اين رنگينه‌ه در حضور نور فرابنفش در محلولهاي آبي به مراتب آسانتر اتفاق مي­افتد.

واژه هاي کليدي: نيمه­رساناي اكسيداينديم و دوپينگ شده با قلع ، سورفكتانت‌ ، تخريب فوتوكاتاليزوري آلاينده هاي رنگي