تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : کورش خسروي داراني

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر اصغر زيني اصفهاني- دکتر غلامعباس پارسافر

تاريخ دفاع : 2/10/83

رشته و گرايش : شيمي-شيمي فيزيک

استاد مشاور : دکتر حسن سبزيان- دکتر بيژن نجفي

بررسي سينتيك تبخير و چگالش در حضور شيبهاي فشار، دما و سرعت

چكيده

توصيف فرايند‌هاي تبديل فاز، خصوصاً تبخير و چگالش در قالب روابط رياضي سالهاست كه از سوي دانشمندان شاخه هاي مختلف شيمي فيزيك پيگيري مي‌گردد. معادله‌اي كه بر اساس روش نظريه سرعت آماري استخراج شده است نيز از اين گروه است. اين معادله كه فقط داراي متغيرهاي ترموديناميكي متعلق به سطح مشترك مي‌باشد و از پارامترهاي غير ترموديناميكي در آن خبري نيست، در صورتيكه در اندازه گيري متغيرهاي ترموديناميكي خطايي رخ نداده باشد، قادر است با موفقيت شار تبخير را حتي در شرايط نامتعارف پيش بيني نمايد.

اما همين معادله داراي يك نقطه ضعف جدي مي‌باشد، كه حذف يا كاهش اين نقطه ضعف هدف اصلي اين رساله است، و آن اين است كه متغيرهاي ترموديناميكي كه در معادله قرار مي‌گيرند نظير دماي بخار، دماي مايع و فشار بخار مربوط به سطح مشترك مايع- بخار يا لايه هاي بسيار نزديك و چسبيده به آن مي‌باشند، يعني فضايي با ضخامت چند ميكرون، كه عملاً اندازه گيري دقيق در اين ناحيه از فضا امكان پذير نيست. از طرف ديگر صحت پيش بينيهاي اين معادله بشدت وابسته به صحت اندازه گيري اين متغيرها مي‌باشد. در نتيجه، معادله نظريه سرعت آماري از نظر كارايي و استفاده‌هاي كاربردي محدود گشته است. در اين ميان خطاي اندازه گيري فشار بخار از همه موثرتر و جدي تر مي‌باشد و مي‌تواند تا دو مرتبه بزرگي شار تبخير پيش بيني شده را از شار تبخير اندازه گيري شده منحرف نمايد.

در اين رساله سعي شده است تا با محاسبه فشار بخار در فاصله چند ميكروني از سطح مشترك از تاثير خطاي ناشي از اندازه گيري كاسته شود. براي اين منظور در فصل دوم معادلة جديدي براي محاسبه فشار بخار در فواصل مختلف از سطح مشترك بدست آمده است و در فصل سوم با استفاده از اين معادله و ويژگي خود سازگاري كه در حالتهاي پايا موجود مي‌باشد موفق شديم كه حالتهاي جديدي از تبخير را شبيه سازي نموده و تاثير متغيرهاي مختلف بر شار تبخير، با فرض حفظ حالت پايا، را بدست آورديم.