تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 23/6/84

رشته و گرايش : شيمي-معدني

استاد مشاور : دکتر ولي اله ميرخاني

نام و نام خانوادگي : غلامحسين گريواني

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر شهرام تنگستاني نژاد-دکتر محمدحسين حبيبي

سنتز و تعيين مشخصه‌ها‌ي کربونيل‌هاي فلزي موليبدن و تنگستن قرار‌داده‌شده بر روي نگهدارنده‌ي پليمري و بررسي فعاليت کاتاليزوري آن‌ها

چكيده

موضوع اين تحقيق به تهيه‌ي کربونيل‌هاي فلزي موليبدن و تنگستن کربونيل قرارداده‌شده بر روي پلي استايرن و بررسي فعاليت کاتاليزوري آن‌ها اختصاص دارد. براين اساس براي عامل‌دار کردن پلي‌استايرن ابتدا پلي‌استايرن کلرومتيله(داراي 2% اتصال عرضي با دي‌وينيل بنزن) با اتصال دهنده‌هاي حاوي اتم‌هاي دهنده‌ي فسفر و نيتروژن واکنش داده ‌شدند. از واکنش بيس (دي‌فنيل فسفينو)متان و بيس (دي‌فنيل فسفينو)اتان با پلي‌استايرن کلرومتيله در حلال دي‌متيل فرماميد در دماي حدود 110 C°رزين‌هاي پلي‌استايرن فسفين‌دار شده‌ي a و b تهيه‌شدند. P% در اين رزين‌ها توسط روش XRF و -Cl% آن‌ها با روش تيتراسيون پتانسيومتري تعيين‌شد. از واکنش پلي‌استايرن کلرومتيله با پيرازين و 4و ׳ 4- بي‌پيريدين در حلال استونيتريل تحت شرايط رفلاکس، رزين‌هاي حاوي پيرازينيم کلريد و بي‌پيريدينيم کلريد c و d تهيه شدند. -Cl% در اين رزين‌ها نيز توسط روش پتانسيومتري و N% توسط آناليز عنصري تعيين گرديد. از واکنش ايميدازول و آمين‌هاي آليفاتيک اتيلن‌دي‌آمين، پي‌پرازين و دي‌ا‌تيلن تري‌آمين با پلي‌استايرن کلرومتيله رزين‌هاي پلي‌استايرن آمين‌دار شده‌ي e، f، g و h تهيه شدند. N% در اين رزين‌ها نيز توسط آناليز عنصري تعيين شد. هريک از رزين‌هاي a تا h بطور جداگانه با هگزاکربونيل‌هاي فلزي موليبدن وتنگستن در مجاورت نور UV واکنش‌داده‌شدند و رزين‌هاي پلي‌استايرن حاوي کربونيل‌هاي فلزي موليبدن MCa تا MCh و رزين‌هاي پلي‌استايرن حاوي کربونيل‌هاي فلزي تنگستن WCa تا WCh تهيه شدند. رزين‌هاي فوق توسط روش‌هاي FT-IR، آناليز فعال‌سازي نوتروني (NAA) و SEM مورد شناسايي قرار گرفتند. فعاليت کاتاليزوري کاتاليزور‌هاي MCa تا MCh در اپوکسايش الکن‌ها موردبررسي قرار گرفت. در اين بررسي‌ها اثرات حلال و نوع اکسيدانت در اپوکسايش سيکلواکتن مورد ارزيابي قرارگرفت که در حضور تمامي اين کاتاليزور‌ها مناسب‌ترين حلال، حلال تتراکلريدکربن و مناسب‌ترين اکسيدانت ترشري-بوتيل هيدروژن پراکسيد (TBHP) بدست‌آمد. اپوکسايش ساير الکن‌ها با هر يک از اين کاتاليزور‌ها در حضور اکسيدانت TBHP و حلال تتراکلريد کربن مورد بررسي قرارگرفت. نتايج حاکي از فعاليت بالي اين کاتاليزور‌ها در اپوکسايش الکن‌هاست. فعال‌ترين کاتاليزور‌ها، کاتاليزور‌هاي موليبدن کربونيل قرار‌داده‌شده بر روي پلي‌استايرن از طريق اتصال‌دهنده‌هاي آمين آليفاتيک و ايميدازول هستند. قابليت بازيافت و استفاده‌ي مجدد کاتاليزور‌هاي MCa تا MCh در اپوکسايش الکن‌ها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان‌داد که اين کاتاليزور‌ها قابليت بازيافت و استفاده‌ي مجدد بالايي دارند به طوريکه تقريبا اکثر آن‌ها پس از 10 بار اپوکسايش سيکلواکتن فعاليت اوليه‌ي خود را همچنان دارا هستند. فعاليت کاتاليزوري کاتاليزور‌هاي تنگستن کربونيل قرارداده‌شده بر روي پلي‌استايرن (WCa تا WCh) در اپوکسايش سيکلواکتن مورد بررسي قرار گرفت. ابتدا اثرات حلال و نوع اکسيدانت توسط کاتاليزور‌ تنگستن کربونيل قرارگرفته بر روي پلي‌استايرن از طريق اتصال‌دهنده‌ي ايميدازول(WCe) در اپوکسايش سيکلواکتن تحت شرايط رفلاکس مورد ارزيابي قرارگرفت که مناسب‌ترين حلال، حلال استونيتريل و بهترين اکسيدانت، H2O2 بدست آمد. سپس اپوکسايش سيکلواکتن توسط هريک از کاتاليزور‌هاي WCa تا WCh تحت شرايط فوق انجام‌شد. نتايج نشان داد که کاتاليزور‌هاي تنگستن کربونيل قرارگرفته بر روي پلي‌استايرن نيز فعاليت بالايي را در اپوکسايش سيکلواکتن دارند. قابليت بازيافت و استفاده‌ي مجدد اين کاتاليزور‌ها نيز در اپوکسايش سيکلواکتن مورد بررسي قرار گرفت. بالاترين قابليت بازيافت و استفاده‌ي مجدد را کاتاليزور‌هاي WCd و WCe با 10 بار بازيافت دارا هستند. اپوکسايش سيکلواکتن توسط کاتاليزور‌هاي موليبدن کربونيل قرارداده‌شده بر روي پلي‌استايرن توسط اتصال‌دهنده‌هاي مختلف در حضور اکسيژن مولکولي مورد بررسي قرار گرفت. که نتايج حاکي از فعاليت بالي اکثر اين کاتاليزور‌هاست. قابليت بازيافت و استفاده‌ي مجدد کاتاليزور‌هاي MCf و MCh در اپوکسايش سيکلواکتن توسط اکسيژن مولکولي موردبررسي قرارگرفت و نتايج نشان داد که حتي پس از 8 بار بازيافت واستفاده‌ي مجدد همچنان فعاليت اوليه‌ي خود را دارا هستند.