تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/4/84

رشته و گرايش : زمين شناسي-چينه شناسي و فسيل شناسي

استاد مشاور : دکتر عزيزاله طاهري

نام و نام خانوادگي : مسعود کيمياگري

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر حسين وزيري مقدم-دکتر علي همداني

چينه نگاري زيستي، رخساره هاي ميکروسکوپي و چينه نگاري سکانسي سازند آسماري از تاقديس گورپي(لالي) تا کوه خويز(بهبهان)

چكيده

سازند آسماري توالي ضخيمي از سنگهاي کربناتي اليگوميوسن است، که به طورعمده ازلايه هاي آهکي، سنگ آهک دولوميتي وسنگ آهک آرژيل دارتشکيل شده است . هدف اصلي اين پژوهش مطالعه چينه نگاري زيستي وچينه نگاري سازند آسماري دربخشي از حوضه ي زاگرس بوده است.

اين پژوهش درسه برش لالي(تاقديس گورپي، تنگ انبارسفيد)، کوه آسماري(تنگ گل ترش) و بهبهان( تاقديس خوير، تنگ خويز) انجام شد. براساس تشخيص بيش از چهل جنس و گونه از ميکرو فسيل ها که تقريبا همه ي آنها روزن دار هستند توالي آسماري درهربرش بيوزون بندي گرديد ومرزهاي زماني آن تعيين شدند. دربرش کوه آسماري دو بيوزون متعلق به آکي تانين و بيوزون ديگري متعلق به بوردي گالين تشخيص داده شد. دربرش خويز سه بيوزون متعلق به اليگوسن پسين(آسماري زيرين) ، آکي تانين(آسماري مياني) وبورديگالين(آسماري بالايي) شناخته شدند، و در برش لالي علاوه بر اين سه بيوزون، چهارمين بيوزون( متعلق به روزن داران پلانکتون) درون بيوزون سوم( آسماري بالائي) قرار مي گيرد. در مرحله ي دوم بر اساس تغييرات بافتي(روش دانهام) و زيايي( ريخت شناسي کنشي مجموعه هاي روزن داران) آسماري ميکرو فاسيس هاي کربناتي هر رخنمون تعيين ودسته بندي شدند. دربرش لالي ده ميکرو فاسيس(متعلق به زيرمحيط هاي پهنه ي کشندي تا درياي باز)، دربرش گل ترش يازده ميکروفاسيس(از زيرمحيط لاگون تا درياي باز) و دربرش خويز سيزده ميکرو فاسيس از زيرمحيط لاگون تا درياي باز شناخته شدند. مجموعه هاي رخساره اي و روند تغييرات در ستون ميکروفاسيس ها نشان مي دهند آسماري در يک رمپ جورشيب نهشته شده است. از نظر چگونگي تامين مواد مغذي در حوضه ي آسماري در اليگوسن بيشتر نظام اليگوتروفي و در ميوسن بيشتر نظام مزوتروفي حاکم بوده است. اقليم فصلي تر و ورود رواناب از خشکي ها از عوامل احتمالي اين تغيير محسوب مي شوند.

در انتها با توجه به تعييرات فضاي قابل رسوب در يک توالي عمودي، روندهاي صعود يا افت سطح نسبي آب دريا بازسازي گرديد، وبر اين اساس سکانس هاي رسوبي(چرخه هاي درجه سوم) آسماري، مرزهاي سکانسي بين آنها، سطوح حداکثر غرق شدگي وبسته هاي رسوبي(TST ها و HST ها) تشخيص داده شدند. در برش لالي چهار سکانس ، در برش گل ترش سه سکانس ودر برش خويز پنج سکانس رسوبي تشخيص داده شده اند. مقايسه ي سکانسهاي آسماري در سه برش با يکديگر و با چرخه هاي تعييرات يوستاتيک سطح آب دريا نشان داد سکانس هاي آسماري بيشتر تحت تاثير حرکات تکتونيکي درحوضه ي زاگرس ايجاد شده اند و به خاطرتغيير مکان دپوزونهاي رسوبي در عرض حوضه ي پروفورلندي زاگرس، سکانس ها درمقاطع مختلف به طور کامل هم زمان نيستند.