تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 24/1/84

رشته و گرايش : شيمي-معدني

استاد مشاور : دکتر ولي اله ميرخاني-دکتر ايرج محمدپور بلترک

نام و نام خانوادگي : عبدالله فلاح شجاعي

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر محمدحسين حبيبي-دکتر شهرام تنگستاني نژاد

بررسي واكنش هاي گرمايي برخي از مشتقات N-فنيل تيوبنزآميد با تركيبات معدني جيوه(II)

چكيده

در اين تحقيق واكنش برخي از نمك هاي جيوه (II) با تركيبات تيوبنزآميد مورد بررسي قرار گرفت. تركيبات جيوه كاربردهاي متعددي در صنايع مختلف دارند. اين كاربردها لزوم بررسي واكنش هاي جيوه با تركيبات مختلف آلي را ايجاب مي كند كه در اين ميان تيوبنزآميد ها به‏علت كاربردهاي صنعتي گسترده و توانايي تبديل به تركيبات هتروسيكل و حضور در ساختار برخي از پروتيين ها از اهميت ويژه اي بر خوردار اند. بررسي واكنش هاي جيوه با تيوبنزآميد هايي با ساختارهاي مختلف مي تواند ما را به نحوه پيوند و خصوصيات بر همكنش جيوه با تركيبات حاوي گوگرد راهنمايي كند. در كنار استفاده گسترده از تركيبات جيوه، سميت بالاي اين تركيبات نيز بايد مد توجه قرار گيرد. مطالعه واكنش‏هاي تركيبات جيوه با تركيبات گوگردي مانند تيوآميدها، تيولاتها، تيواترها ما را در بررسي سيستم هاي بيوشيمي آلوده شده به تركيبات جيوه كمك مي‏كند. در اين تحقيق واكنش تعدادي ازتركيبات تيوبنزآميد با تركيبات مختلف جيوه (II) مانند جيوه اكسيد، جيوه فلوريد، جيوه كلريد، جيوه برميد، جيوه سيانيد، جيوه نيترات در حالت جامد و محلول و جيوه استات مورد بررسي قرار گرفته است، عمده ترين محصول اين واكنش ها كمپلكس‏هاي بيس(تيوبنزآميداتو)جيوه(II) است در صورتي كه از نيترات جيوه استفاده شود علاوه بر كمپلكس مذكور تركيبات بنزآميد نيز بوجود مي‏آيند. محصولات حاصل از واكنش تيوبنزآميدهاي مورد مطالعه با تركيبات معدني جيوه توسط تكنيك هاي 1HNMR,MS، IR Roman، X-ray و آناليز عنصري شناسايي شدند. همچنين واكنش جيوه(I) كلريد با تركيبات تيوبنزآميد نيز انجام شد و با كمال تعجب مشاهده گرديد كه محصول واكنش در تمام موارد كمپلكس هاي بيس(تيوبنزآميداتو) جيوه(II) و پودر جيوه فلزي است. واكنش جيوه(I) نيترات با تيوبنزآميدها در حالت محلول و همچنين در حالت جامد مشابه جيوه(II) نيترات بوده و منجر به تشكيل كمپلكس‏هاي بيس(تيوبنزآميداتو)جيوه(II) و آميد مي‏گردد و در مقايسه با جيوه(II) نيترات در زمان هاي طولاني تر و با بازده كمتر انجام مي‏شود كه احتمالا ناشي از فعاليت كمتر جيوه(I) نيترات است. در بخش ديگري از اين تحقيق تاثير نور بر پيشرفت واكنش نيز بررسي گرديد كه مشخص شد كه تابش نور سبب تسريع واكنش ها مي‏گردد. همچنين در اين تحقيق مقادير ثابت هاي تشكيل كمپلكس هاي بيس(تيوبنزآميداتو) جيوه(II) با استفاده از طيف‏هاي Uv-Vis و بر اساس روش نسبت مولي و بكمك برنامه رايانه اي DATAN محاسبه گرديد. در ادامه اين كار تحقيقاتي اطلاعات پراش پرتو ايكس برخي از كمپلكس ها با اطلاعات به دست آمده از برنامه رايانه اي هايپركم مقايسه گرديد و همچنين مقادير گرماهاي تشكيل گازي و گرماي واكنش ها در حالت گازي نيز توسط برنامه مذكور محاسبه شد.