تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/6/81

رشته و گرايش : زمين شناسي-چينه شناسي و فسيل شناسي

استاد مشاور : دکتر حسين وزيري مقدم

نام و نام خانوادگي : عزيزالله طاهري

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر محمدعلي جعفريان-دکتر يعقوب لاسمي

چينه نگاري رسوبات پرمين (سازند جمال) در حوضه طبس

چكيده

جهت مطالعه ميكروفونا، محيط رسوبي و چينه نگاري سكانسي سنگ هاي پرمين حوضه طبس سه مقطع چينه نگاري از شمال تا جنوب انتخاب و مطالعه شده است. مقطع زلدو در شمال حوضه طبس (ناحيه از بك كوه) قرار دارد. سنگهاي اين مقطع به سه واحد سنگي تقسيم شده است. واحد 1 و 2 به ضخامت 85 متر بخش زلدو نامگذاري شده است. در اين بخش انتشار و پراكندگي فوزوليناسه آ نشانگر سن قزلين - آسلين است. بخش زلدو به سمت جنوب تغيير فاسيس داده و به رخساره هاي تخريبي تبديل شده است. در صورت پيوسته بودن بخش زلدو با سازند جمال مي توان آنرا به عنوان قاعده سازند جمال در نظر گرفت. سنگهاي مقطع باغ ونگ به 10 واحد سنگي و سنگهاي مقطع جمال به 12 واحد سنگي تفسيم شده اند. براساس پخش و پراكندگي فوزوليناسه آ در مقاطع باغ ونگ و كوه جمال سن رسوبات بلورين - دوراشامين است. در اين مطالعه 20 جنس و 65 گونه براي اولين بار گزارش كه از بين آنها يك جنس و 18 گونه و زيرگونه جديد هستند. نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه مقاطع پرمين شرق ايران مركزي شبيه به مقاطع ديگر در ساير ايران و به طور كلي حوضه تتيس جنوبي دارد. پيشروي در بلورين شروع و منجر به تشكيل پلاتفرمهاي كربناته مي شود. در اين زمان رسوبات سازند جمال در ناحيه طبس ته نشست پيدا مي كنند.

تجزيه و تحليل دقيق پتروگرافي رسوبات ناحيه زلدو (كربونيفربالايي-پرمين زيرين) منجر به تشخيص 13 گروه ميكروفاسيس گرديده كه براساس آن چهار زير محيط رسوبي دريايي باز، باريا سد لاگون و پهنه جزر و مدي / ساحلي تشخيص داده شده است. براساس مطالعات پتروگرافي 17 ميكروفاسيس در مقطع باغ ونگ (بلورين - دوراشامين) و 16 ميكروفاسيس در مقطع كوه جمال (بلورين -دوراشامين) تشخيص داده شده است. اين ميكروفاسيسها در زير محيط هاي رسوبي درياي باز، بار يا سد، لاگون و پهنه جزرومدي / ساحلي ته نشست پيدا كرده اند. رخساره هاي درياي باز در مقطع باغ ونگ از گسترش زيادي برخوردار هستند، بالعكس به سمت جنوب در مقطع كوه جمال، رخساره هاي شلف داراي گسترش بيشتري هستند. مدل رسوبي پيشنهادي رمپ هموكلينال است. توالي مقطع زلدو به سه چرخه رسوبي رده سوم و توالي باغ ونگ به دو چرخه رسوبي رده سوم و دو چرخه رسوبي رده دوم قابل تقسيم است. سوپرسيكلها، چرخه هاي رسوبي و مرزهاي آنها در سنگهاي رسوبي كربونيفر بالايي- پرمين منطقه مورد مطالعه تا حد زيادي با مرزها، سوپر سيكلها و سكانس هاي رسوبي ارائه شده در ساير نقاط دنيا سازگاري دارند. اين امر حاكي از آن است كه فرآيندهاي جهاني در تشكيل چرخه هاي رسوبي مذكور نقش عمده اي را ايفا كرده اند. اين چرخه ها متعلق به بخش پائيني و بالايي سكانس آبساروكا هستند.