تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 25/2/81

رشته و گرايش : زيست شناسي-سيستماتيک گياهي

استاد مشاور : دکتر علي اصغر رمک معصومي-دکتر منوچهر خردمندنيا

نام و نام خانوادگي : مريم کشاورزي

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر محمدرضا رحيمي نژاد

تاكسونومي و بيوسيستماتيك جنس Aegilopsدر ايران

چكيده

جنس Aegilops يكي از خويشاوندان Triticum است كه در ايران و كشورهاي همساية آن يافت مي‌شود. يكي از مراكز عمدة گسترش و تنوع يابي اين جنس كشور ايران است. در اين پژوهش تعداد 55 صفت كمي و 40 صفت كيفي ريختي و تشريحي در جمعيت‌هاي Aegilops مورد بررسي قرار گرفتند. با جمع‌آوري نمونه از تمام دامنة گسترش جنس در ايران، براي اولين بار 13 گونه و 2 واريتة زير در اين جنس تشخيص داده شد:

Ae. biuncialis, Ae. caudata, Ae. columnaris, Ae. crassa, Ae. cylindrica,  Ae. geniculata, Ae. juvenalis, Ae. kotschyi, Ae. neglecta, Ae. speltoides, Ae. tauschii, Ae. triuncialis var triuncialis, Ae. triuncialis var persica, Ae. umbellulata.

246 نمونة جمعيتي از طبيعت و 274 نمونة هرباريومي به طور گسترده از جنبه‌هاي تاكسونومي، توزيع جغرافيايي، توزيع بر حسب ارتفاع، سيتولوژيكي (شمارش كروموزومي)، تشريح (ساختار بشرة پشتي و مقاطع عرضي برگ) و ريخت شناسي (اندام‌هاي رويشي و زايشي) مورد بررسي قرار گرفتند. 3 سطح پلوئيدي در گونه‌هاي اين جنس در ايران تشخيص داده شد. مسائل مربوط به تعيين ارزش صفات، حدود تاكسون‌ها و قرابت بين آن‌ها و كليد شناسايي گونه‌هاي Aegilops در ايران بررسي شد. كماكان صفات ريختي اندام‌هاي زايشي از بيشترين ارزش تفكيكي برخوردارند. الگوي توزيع و پراكنش گونه‌ها و فرضياتي پيرامون منشا هر گونه ارائه گرديد.