تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 10/3/79

رشته و گرايش : شيمي-آلي

استاد مشاور : دکتر حسين لقماني

نام و نام خانوادگي : احمدرضا مومني

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر حميدرضا معماريان-دکتر مجيد ميرمحمدصادقي

بررسي اكسيداسيون 1 و 4- دي هيدروپيريدين‏ها : اكسيداسيون نوري، اكسيداسيون راديكال آزاد و اكسيداسيون توسط معرف‏هاي اكسيدكننده

چكيده

در اين پژوهش اكسيداسيون 1 و 4- دي هيدروپيريدين‏ها به سه روش مورد مطالعه قرار گرفت.

در بخش اول واكنش نوري 1 و 4- دي هيدروپيريدين‏ها در دو اتمسفر آرگون و اكسيژن انجام شد و نقش گروههاي واقع در موقعيت 3 ،‌4 و 5- حلقه دي هيدروپيريدين و همچنين تأثير اكسيژن در اين واكنش‏ها بررسي گرديد.

در ادامه اين بخش واكنش نوري 1 و 4- دي هيدروپيريدين‏ها در حضور حساس كننده‏هاي متيلن بلو MB ، رزبنگال RB و تترافنيل پورفيرين TPP در مقايسه با تابش دهي مستقيم مورد بررسي قرار گرفت.

در بخش دوم واكنش راديكالي 1 و 4- دي هيدروپيريدين‏ها در حضور معرف‏هاي بنزوئيل پراكسيد و دي فنيل پيكريل هيدازيل انجام و با بررسي سينتيك اين واكنش‏ها مكانيسمي براي آن پيشنهاد گرديد.

در بخش سوم اكسيداسيون 1 و 4- دي هيدروپيريدين‏هاي اكسيد كننده باريم منگنات ،‌روي بيسموتات و سلنيوم دي اكسيد انجام شد . راندمان بالا ،‌زمان مناسب و جداسازي آسان از مزاياي اين معرف‏ها مي‏باشد.