تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 7/2/79

رشته و گرايش : شيمي-آلي

استاد مشاور : دکتر حميدرضا معماريان

نام و نام خانوادگي : حميد عليان

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر ايرج محمدپوربلترک

كاربردهاي جديد بيسموت ‏تري كلريد در واكنشهاي آلي و روشهاي جديد محافظت زدايي 1،‌ 1- دي استاتها

چكيده

در اين پژوهش در سه زمينه واكنشهاي شيمي آلي در حضور بيسموت‏ تري كلريد مورد بررسي قرار گرفت و بخش اول واكنش‏هاي حلقه گشايي اپوكسيدها نظير واكنشهاي الكوليز، استوليز و نيدروليز آنها بررسي شد كه در واكنش الكوليز از الكلهاي متانول،‌اتانول ،-n پروپانول ، ايزوپروپانول و ترسيوبوتانول به عنوان نوكلئوفيل استفاده شد . همچنين واكنشهاي استوليز و هيدروليز با استفاده از استيك اسيد و مخلوط آب و استونيتريل انجام شد.

در ادامه اين بخش اپوكسيدها با آسيل كلرويدها كه منجر به تهيه 2- كلروالكيل استرها مي‏شود مورد بررسي قرار گرفت. همچنين واكنشهاي اپوكسيدها با يون تيوسيانات و استون كه به ترتيب تيرانها و 1 ،‌3- دي اكسولانهاي مربوطه را توليد مي‏كنند انجام شد.

در بخش دوم واكنشهاي استيل دار كردن و فرميل دار كردن الكل و فنلها توسط استيك اسيد،‌استيك انيدريد و اتيل فرمات در حضور بيسموت‏تري كلريد مورد بررسي قرار گرفت . همچنين استيل دار كردن و فرميل دار كردن رقابتي الكلها در حضور فنلها با راندمان عالي انجام پذيرفت.

در بخش سوم محافظت زدايي 1،‌1- دي استاتها به آلدئيدهاي مربوطه با استفاده از لوئيس اسيدهاي مختلف انجام شد كه نتايج حاصل تشان ميدهد بيسموت‏تري كلريد، آلومينيم كلريد، قلع دي كلريد دو آبه،‌ آهن تري كلريد و آهن تري كلريد روي سيليكاژل لوئيس اسيدهاي بسيار مناسبي براي اين منظور مي‏باشند و همچنين مشخص شد تحت شرايط واكنش 1 ،‌1- دي استاتهاي آروماتيك بطور انتخابي در حضور 1،1- دي استاتهاي اليفاتيك و استرهاي فنلي محافظت زدايي مي‏گردند.