تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مهري عسكري مهرآبادي

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر اکبر مستاجران

تاريخ دفاع : 23/6/87

رشته و گرايش : زيست شناسي-فيزيولوژي گياهي

استاد مشاور : دکتر گيتي امتيازي- دكتر ريحانه عموآقايي

بررسي شدت تعرق، مقدار کلروفيل، رشد، محصول دانه و فعاليت نيتروژناز در تلقيح منفرد و توام آزوسپيريلوم برازيلنس و ريزوبيوم مليلوتي در گندم

چكيده

تلقيح توام ميکروارگانسيم‌هاي همزيست درايجاد يک سيستم موفق تثبيت بيولوژيک نيتروژن در گياهان غيرلگوم مي‌‌تواند منافع زيادي را به همراه داشته باشد. در يک آزمايش فاکتوريل، دو رقم گندم (بککراس و مهدوي) با دو سويه آزوسپيريلوم برازيلنس (بومي و Sp7) در غلظت 0، 105، 107 و cfu mL-1 109 و دو سويه ريزوبيوم مليلوتي (بومي و استاندارد) در غلظت 0، 103، 105 و cfu mL-1 107 در غلظت‌هاي مختلف 2,4i-D تلقيح منفرد و توام شدند. سويه‌هاي بومي آزوسپيريلوم و ريزوبيوم به ترتيب از ريشه گندم و گرهک يونجه جدا شده و بوسيله آزمايش‌هاي بيوشيميايي و مورفولوژيکي شناسايي و بوسيله PCR gene 16S rDNA تائيد شدند. سويه‌هاي استاندارد (Sp7 و ريزوبيوم مليلوتي DSMZ 30135) از کلکسيون باکتريايي DSMZ آلمان تهيه شد. موثرين غلظت در شاخص ‪هاي رشد در گياهچه هاي 8 روزه ترکيب سويه‌هاي بومي آزوسپيريلوم برازيلنس با غلظت 107 cfu mL-1 و ريزوبيوم مليلوتي با غلطت  103 cfu mL-1 در محيطي با ppm 2 از 2,4i-D بدست آمد. بنابراين از ترکيب حاصل براي آزمايش‌هاي بعدي استفاده شد. نتايج سلسله آزمايشات بعدي نشان داد که تلقيح منفرد و توام، تمامي پارامترهاي رشد و عملکرد گندم را وابسته به ژنوتيپ گياه، مايه تلقيح ، ترکيب سويه باکتري-رقم گياهي و نوع تغذيه افزايش مي‌دهد. نتايج اين مطالعه همگي اين فرضيه را که تلقيح توام بر تماميت گياه اثر مي‌گذارد تائيد مي‌کنند. بنابراين تاثيرات مثبت تلقيح باکتريايي در گياه ميزبان ناشي از يک ساز و کار منفرد نيست بلکه ناشي از ترکيبي از ساز و کار‌هاي مختلف است.

واژه هاي کليدي: استقرار باکتري، تلقيح منفرد و توام، فعاليت نيتروژناز، همياري آندوفيت، تثبيت نيتروژن در غيرلگوم ها، شاخص هاي رشد و عملکرد گياه، 2,4i-D