تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمد ابوالقاسمي

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر علي رجالي

تاريخ دفاع : 1/12/86

رشته و گرايش : رياضي-آناليز

استاد مشاور : دکتر حميدرضا ابراهيمي ويشکي

ميانگين پذيري و منظم پذيري جبرهاي وزني نيم گروهي و دوگان دوم آنها

چكيده

در اين پايان نامه به مطالعه فضاهاي توابع روي نيمگروهها، ميانگين پذيري كونز، ميانگين پذيري كونزبنيادي و ميانگين پذيري تقريبي ضعيف مپردازيم.

در فصل يكم برخي تعاريف و پيش زمينه ها را معرفي مي كنيم.

در فصل دوم با قرار دادن شرط تقريبا پايايي چپ روي وزن ، يك قطر واقعي نرمال براي جبر اندازه وزني روي گروههاي فشرده موضعي پيدا مي كنيم. درواقع با اين عمل نشان ميدهيم چه موقع جبر اندازه وزني روي گروههاي فشرده ميانگين پذير كونزمي باشد.

در فصل سوم ابتدا مفاهيم تازه اي از ميانگين پذيري به نامهاي ميانگين پذيري كونز بنيادي و ميانگين پذيري كونز تقريبي مپردازيم و سپس ارتباط اين ميانگين پذيري ها را با هم وخواص موروثي انها را بررسي مينماييم.

سرانجام در فصل چهارم فضاهاي توابع را روي فضاهاي انتقالي نيمگروهي تعريف مي كنيم و با تعميم مفهوم فشرده سازي روي اين فضاهاي انتقالي به مقايسه انها مي پذيريم.

واژه هاي کليدي: ميانگين پذيري، ميانگين پذيري كونز، فضاهاي توابع.