تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : طاهره حبيبي

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر مهدي يزدي

تاريخ دفاع : 12/4/87

رشته و گرايش : زمين شناسي-چينه شناسي و فسيل شناسي

استاد مشاور : دکتر حسين وزيري مقدم

مطالعه چينه نگاري زيستي و بيوفاسيس نهشته هاي فامنين – تورنزين در مقطع شهميرزاد، البرز

چكيده

نهشته هاي دونين بالايي و کربنيفر زيرين در کشور ما داراي گسترش وسيعي هستند. در برش شهميرزاد واقع در حوضه البرز مرکزي يکي از بهترين و کاملترين تواليهاي مربوط به پالئوزوييک بالايي قابل دستيابي است. در اين حوضه از سنگهاي دونين تحت عنوان سازند جيرود و از سنگهاي کربنيفر تحت عنوان سازند مبارک نامبرده مي شود. ليتولوژي سازند جيرود بطور عمده شامل رسوبات تخريبي متشکل از کنگلومراي قرمز رنگ، ماسه سنگهاي کوارتزيتي سفيد و قرمز رنگ، شيلهاي سبز و زرد و کوارتزآرنايت هاي خاکستري رنگ است. ماکروفسيلهايي نظير: گياهان، براکيوپود، اکينودرم، مرجان و بريوزوئر نيز در اين سازند ديده مي شوند. جهت تعيين سن اين بخش از برش تعداد 6 عدد نمونه پالينولوژي از بخش قاعده اي برداشت شد که از اين ميان نمونه P2 حاوي فوناي غني از ميوسپورها و آکريتارکها بود. ليتولوژي سازند مبارک، از آهکهاي کوارتزيتي خاکستري رنگ، شيلهاي سياه، آهکهاي خاکستري رنگ، دو واحد شيلي ضخيم لايه به رنگ سبز تيره و آهکهاي کرم رنگ تشکيل شده است. در بخشهاي مختلف اين سازند ماکروفسيلهايي از خانواده براکيوپودا، اکينودرماتا، مرجان ها، بريوزوئرا، گاستروپودا و تريلوبيت ها ديده مي شوند. ميکروفسيلهاي بدست آمده شامل عناصر کنودنتي، ريز بقاياي ماهيها، اسکولکودنتها، سوزن اسفنج، کلسي اسفر و فرامينيفرهاي بنتيک ريز هستند. نکته قابل توجه در مجموعه کنودنتها حضور گونه Siphonodella praesulcata است که براي اولين بار ازduplicata Zone در ايران گزارش مي گردد. همچنين گونه P. longulus نيز براي اولين بار از ايران گزارش مي گردد. انديس تغيير رنگ کنودنتها در بخش زيرين برش، 2 است و رنگ کنودنتها در اين بخش قهوه اي زرد رنگ است و در بخش بالا رنگ عناصر کنودنتي به رنگ قهوه اي سوخته با انديس 3 تبديل مي شود. ريز بقاياي ماهيهاي بدست آمده داراي محدوده سني از بالاترين بخش Lower duplicata Zone تا Sandbergi-lower crenulata هستند.  بر اساس حضور عناصر کنودنتي و پالينومورفهاي بدست آمده تعداد 6 زون زيستي در برش مورد مطالعه  به سن فامنين پسين – تورنزين تفکيک شد. مرز D/C در بخش زيرين سازند مبارک قرار ميگيرد که منطبق با اولين حضور گونه Siphonodella sulcata در نمونه شماره 16 است. با استفاده از مطالعه مقاطع نازک ميکروسکوپي و مطالعات صحرايي محيط ديرينه رسوبات سازند جيرود در يک محيط دلتايي – رودخانه اي و رسوبات تورنزين سازند مبارک در يک پلاتفرم کربناته از نوع Open shelf نهشته شده اند.

واژه هاي کليدي: کنودنتها، برش شهميرزاد، ، زون بندي استاندارد کنودنتي، پالينومورفها، فامنين، تورنزين، البرز مرکزي.