تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : کمال قاني دهکردي

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر شهرام تنگستاني نژاد

تاريخ دفاع : 19/4/87

رشته و گرايش : شيمي-معدني

استاد مشاور : دکتر مجيد مقدم- دکتر ولي اله ميرخاني

سنتز نگهدارنده­هاي معدني عامل­دار اصلاح شده با استيل‌استونات­هاي فلزي و کاربرد آنها در اپوکسايش آلکن­ها

چكيده

کمپلکس‌هاي فلزي حاوي گونه‌هاي اکسوموليبدن فعاليت بالايي را در واکنش‌هاي اپوکسايش آلکن‌ها ارايه مي‌نمايند و از اين رو تثبيت گونه‌هاي اکسوموليبدن روي نگهدارنده‌هاي آلي و معدني جهت تهيه کاتاليست‌هاي ناهمگن اهميت خاصي دارد. اين تحقيق به اصلاح نگهدارنده‌هاي معدني و آلي جهت قرار دادن گونه اکسوموليبدن و بررسي فعاليت آنها در اپوکسايش آلکن‌ها اختصاص يافته است. در بخش اول اين تحقيق سيليکاي عامل‌دارشده با ايميدازول تهيه و با موليبدنيل استيل‌استونات ترکيب شد و به اين ترتيب ايميدازول به موليبدن کوئوردينه شد. کاتاليست حاصل فعاليت و انتخابگري بالايي را در اپوکسايش آلکن‌هاي مختلف نشان داد و تا چندين مرتبه بدون کاهش فعاليت مورد استفاده مجدد قرار گرفت. در بخش ديگر، از نگهدارنده MCM-41 پس از عامل‌دارشدن با استيل‌استون، با موليبدنيل استيل‌استونات اصلاح گرديد. کاتاليست تهيه شده آلکن‌هاي خطي و حلقوي را با انتخابگري بالا به اپوکسيدهاي مربوطه تبديل نمود. در تلاش ديگري براي افزايش مقدار موليبدن از MCM-41 عامل دارشده با ليگاند باز شيف حاوي اتم‌هاي دهنده نيتروژن و گوگرد استفاده گرديد و اين سيستم کاتاليتيکي با مقادير کمتر از کاتاليست، اپوکسايش آلکن‌هاي مختلف را با فعاليت بالايي انجام داد ولي اين کاتاليست پايداري کمي ‌را در اين واکنش‌ها نشان داد.

به منظور بررسي تأثير نوع ليگاند قرارگرفته روي نگهدارنده بر فعاليت کاتاليست، قابليت بازيابي مجدد آن و مقدار موليبدن جدا شده از سطح کاتاليست، پلي استايرن عامل دارشده با بازهاي شيف حاوي اتم‌هاي الکترون‌دهنده NN، NO و NS مطالعه گرديد. از آمين‌هاي خطي و بنزني شامل اتيلن‌دي‌آمين، 2- آمينواتانول، 2- آمينواتان­تيول، 1و 2-دي آمينوبنزن، 2- آمينو فنل و 2- آمينو تيوفنل استفاده شد. اين نگهدارنده در اثر ترکيب شدن با موليبدنيل استيل‌استونات منجر به قرار گرفتن گونه اکسوموليبدن بر روي پلي‌استايرن‌هاي عامل‌دارشده گرديد. همگي اين کاتاليست‌ها اپوکسايش آلکن‌هاي خطي و حلقوي را با فعاليت بالا انجام مي‌دهند. اين کاتاليست‌ها توسط روش‌هايCHN، TG ، DR UV-Vis، FT-IR و AAS شناسايي شدند. قابليت استفاده مجدد براي تمام کاتاليست‌هاي تهيه شده بررسي شد و مشخص گرديد که اتصال قويتر باز شيف به موليبدن باعث افزايش فعاليت و پايداري کاتاليست مي‌شود.

واژه‌هاي کليدي: موليبدنيل استيل‌استونات، کاتاليست ناهمگن، اپوکسايش، MCM-41 ، نگهدارنده‌هاي عامل‌دارشده.