تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ناهيد رسولي

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر ولي اله ميرخاني- دکتر شهرام تنگستاني نژاد

تاريخ دفاع : 7/11/86

رشته و گرايش : شيمي-معدني

استاد مشاور : دکتر مجيد مقدم- دکتر ايرج محمدپور بلترک

ساخت كمپلكسهاي هيبريدي باز شيف- پلي اكسو متال و بازهاي شيف قرار گرفته بر روي نگهدارنده ها براي اكسايش هيدروكربن ها

چكيده

اخيراً تحقيقات وسيعي پيرامون نقش كاتاليستي كمپلكس‌هاي باز- شيف به‌منظور تقليد نمودن از نقش آنزيمي آنها و همچنين درك بيشتر واكنش‌هاي شبه‌حياتي آنزيم‌ سيتوكروم P-450 صورت‌گرفته است. اكثر اين تحقيقات مربوط به اپوكسايش آلكن ها و هيدروكسيله نمودن آلكان ها مي باشند. از معايب سيستم‌هاي معرفي شده, تخريب اكسايشي كمپلكسها و يا تشكيل ديمرهاي µ- اكسو مي باشدكه باعث غيرفعال شدن كمپلكس هاي فلزي مي گردد. يك روش براي رفع اين مشكل، تثبيت كمپلكس ها بر روي نگهدارنده هاي جامد آلي و معدني مي باشد. روش ديگر قرار دادن استخلاف هاي گوناگون بر روي ليگاند كوئوردينه شونده به منظوركنترل واكنش پذيري كمپلكس هاي آلي فلزي مي باشد. استفاده از پلي اكسو متالات ها به عنوان اصلاح كننده ليگاند، به دليل خواص الكترون پذيري و حجم نسبتا"بالاي آنها، مي تواند قابل ملاحظه باشد. در بخش عمده اين تحقيق، سيستم هاي كاتاليزوري مورد نظر شامل كمپلكس هاي فلز-سالن (فلزات  = آهن، مس، منگنز، كبالت و نيكل) اتصال يافته به طور كووالانسي به پلي اكسومتالات تهيه و توسط تكنيك هاي FT-IR، UV-vis، SEM و CV مورد شناسايي قرارگرفتند. اين سيستم هاي كاتاليزوري همگن در اپوكسايش آلكن ها، هيدروكسيله نمودن آلكان ها و اكسايش بنزيل هاليدها به كار گرفته شدند. اكسيژن دهنده هاي مختلف و حلال هاي گوناگون در اپوكسيده نمودن استايرن بررسي گرديدند كه بهترين اكسيژن دهنده هيدروژن پراكسيد و مناسب ترين حلال استو نيتريل شناخته شدند. نتايج بدست آمده از واكنش هاي اكسايش هيدروكربن ها در حضور كمپلكس هاي فلز- سالن متصل شده به پلي اكسومتال در مقايسه با كمپلكس هاي فلز- سالن مربوطه حاكي از افزايش پايداري و فعاليت كاتاليستي كمپلكس هاي فلز- سالن- پلي اكسومتال است. در بخش ديگري از تحقيق، كمپلكس هاي مختلفي از فلزات نيكل، مس و كبالت با ليگاند سالن مانند تهيه و توسط تكنيك هاي اسپكتروسكوپي نظير IR و UV-vis مورد شناسايي قرارگرفتند. اين سيستم ها در اپوكسايش آلكن ها و هيدروكسيله نمودن آلكان ها به عنوان كاتاليزور به كار گرفته شدند. اين سيستم ها نيز كارآيي خوبي را نشان دادند.

كليد واژه: متالوسالن، پلي اكسو متالات، اكسايش و هيدروژن پراكسيد