تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حسين صلواتي

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر شهرام تنگستاني نژاد- دکتر ولي اله ميرخاني

تاريخ دفاع : 7/11/86

رشته و گرايش : شيمي-معدني

استاد مشاور : دکتر مجيد مقدم- دکتر ايرج محمدپور بلترک

تهيه پلي اكسو متال هاي حاوي واناديم بر روي بستر هاي با ابعاد نانو و مزو پروس و بررسي خواص كاتاليتيكي آنها تحت امواج فرا صوت

چكيده

پلي اكسومتالات ها،كلاسترهاي آنيوني اكسيژن-فلزواسطه هستند كه دامنه وسيعي از اندازه هاي مولكولي درابعاد نانو، شامل مي شوند. پلي اكسومتالات هاي كگيني واناديم بعنوان كاتاليست هاي مطلوب در واكنش هاي اكسايش-كاهش شناخته شده اند، دراين پژوهش، تهيه، شناسايي و بررسي فعاليت كاتاليتيكي پلي اكسو متال واناديم قرارگرفته روي ذراتSiO2 ،MCM-41، TiO2و Zeolite-Y مورد بررسي قرارگرفت.اين كاتاليست ها توسط روش هاي FT-IR، UV-vis ، XRD، SEM ،TEM ،BET وCV شناسايي شدند. همچنين كاتاليست در اپوكسايش آلكن ها و هيدروكسيله نمودن آلكان ها با هيدروژن پراكسيد تحت شرايط رفلاكس و تابش فراصوت مورد مطالعه قرار گرفت. پلي اكسو آنيون ها مستقيما و يا از طريق قرارگيري روي نگهدارنده هاي مختلف به كار مي روند. به دلايل زيادي مانند كارايي بالاتر، قابليت دسترسي آسان مكان هاي فعال و قيمت ارزان، قرارگيري كاتاليست روي نگهدارنده مورد توجه است. در تحقيق موجود، آلكان هاي مختلف بطور كارا به الكل ها و كتون ها در حضورهيدروژن پراكسيد وكاتاليست نگهدارنده /PVMo  تحت شرايط بهم زدن شديد و تابش فراصوت تبديل شدند. اثر عوامل مختلف واكنش مانند حلال، دماي واكنش، مقدار اكسيدان و كاتاليست و شدت تابش فراصوت نيز مطالعه شد. تابش فراصوت اثر ويژه اي روي يكنواختي ساختمان ذرات SiO2، MCM-41،  TiO2 و Zeolite-Y دارد و از اين طريق زمان هاي واكنش را كاهش و بازده محصولات را افزايش مي دهد. علاوه بر اين، كاتاليست‌هاي جامد مي توانند قابليت بازيافت و استفاده مجدد درچندين مرتبه بدون كاهش فعاليت داشته باشند. در ميان فوتوكاتاليست ها، تيتانيم دي اكسيد (در فاز آناتاز) بطور گسترده استفاده شده است زيرا در دسترس، ارزان، غيرسمي و پايدار نوري است و خواص فوتوشيميايي آن بي نظير بوده، و پايداري شيميايي بالايي دارد. فوتوكاتاليست جديد از واحد هاي كگيني PVMo/TiO2 توسط تركيبي از روش هاي سل- ژل و برنامه حرارتي تهيه شد. اين فوتوكاتاليست فعاليت فوتوكاتاليتيكي و سونوكاتاليتيكي در تخريب رنگ هاي آلي و سيستم هاي آبي دارد. اين بررسي نشان داد كه فعاليت فوتوكاتاليتيكي و سونوكاتاليتيكي و فوتوسونوكاتاليتيكي PVMo/TiO2 بيشتر از پلي‌اكسومتال يا TiO2 خالص است.

واژه هاي کليدي: پلي اكسومتالات، فعاليت فوتوشيميايي، فوتوكاتاليتيك، سونوكاتاليتيك، فوتوسونوكاتاليتيك