تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ليلا شباني

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر علي اکبر احسانپور

تاريخ دفاع : 21/7/87

رشته و گرايش : زيست شناسي-فيزيولوژي گياهي

استاد مشاور : دکتر غلامرضا اصغري

بررسي اثرات ساليسيليک اسيد و متيل جاسمونات بر توليد گليسيريزين و بيان دو ژن SQS و bAS در کشت ريشه شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra L.)

چكيده

تحريك سلول هاي گياهي با مواد شيميايي موسوم به اليسيتور ها (اليسيتيشن) راهكاري موثر براي افزايش توليد متابوليت هاي ثانويه مانند ترپنوئيدها، فلاونوئيدها، آلكالوئيدها و فيتوآلكسين ها محسوب مي شود. تغييرات بيوشيميايي و فيزيولوژيكي ناشي از اليسيتيشن سلول هاي گياهي كه عموما با مطالعه رشد گياه، پروتئين ها، تركيبات فنلي، آنزيم هاي آنتي اكسيدانت و تغييراتي كه در سطوح بيان ژن هاي درگير در مسيرهاي بيوسنتزي مربوطه ارزيابي مي شوند، همواره مورد توجه محققين قرار داشته و اين اطلاعات مي تواند به تجزيه و تحليل نقش اليسيتورها در توليد متابوليت هاي ثانويه و درك مكانيسم هاي آنها كمك كند. گياه شيرين بيان از خانواده لگوم ها، منبعي غني از تركيبات ثانويه مفيد گياهي همچون ساپونين تري ترپن ها و تركيبات فنوليك مي باشد. با وجود اهميت زياد اين تركيبات گياهي، اطلاعات اندكي درمورد بيوسنتز آنها وجود دارد. نهايتا، نتايج بخش real time PCR نشان داد كه تغييرات معني داري كه در ميزان بيوسنتز گليسيريزين بوجود آمده، از تغييرات اندكي در بيان رونوشت ژن هاي كد كننده آنزيم هاي كليدي مسير بيوسنتز ساپونين ها (bAS, SQS) بدست آمده است، لذا افزايش بيان اين ژن هاي كليدي نويد بخش توليد گليسيريزين بيشتر خواهد بود. غلظت هاي 1/0، 1 و 2 ميلي مولار متيل جاسمونات و غلظت هاي 1/0 و 1 ميلي مولار ساليسيليك اسيد افزايش موقتي نشان مي دهد.

واژگان كليدي: شيرين بيان، گليسيريزين، متيل جاسمونات، ساليسيليك اسيد، اسكوآلن سنتاز، بتاآميرين سنتاز.