تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مجيد شريفي تهراني

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر حجت اله سعيدي- دكتر محسن مردي

تاريخ دفاع : 30/7/87

رشته و گرايش : زيست شناسي-سيستماتيک گياهي

استاد مشاور : دکتر مصطفي اسدي- دكتر بهزاد قره ياضي

مطالعه سيستماتيك و تحليل روابط خويشاوندي در كمپلكس (Festuca - Lolium (Poaceae در ايران با استفاده از صفات ريخت شناختي و روش هاي مولكولي

چكيده

اعضاي كمپلكس Festuca-Lolium را گونه هاي برون زادگير جنس Lolium و گونه هاي Festuca subgen Schedonorus تشكيل مي دهند. در اين تحقيق، با استفاده از صفات ريخت شناختي كمي، نشانگرهاي SSR و EST-SSR و ترادف هاي نوكلئوتيدي نواحي ژني هسته اي و كلروپلاستي به مطالعه اين كمپلكس در ايران پرداختيم. تحليل فنتيك با استفاده از 86 صفت ريخت شناختي كمي نشان داد كه گونه درون زادگير L. persicum قرابت كمتري با ساير گونه ها داشته و نمونه هاي مختلف گونه F. arundinacea نيز در دو خوشه مجزا قرار مي گيرند. از جمله نتايج مطالعه روابط خويشاوندي گونه ها، ساختار ژنتيكي جمعيت در Festuca arundinacea، تنوع ژنتيكي گونه ها، و انتقال پذيري ماركرها به Lolium persicum مي توان به جدايي ژنتيكي جمعيت خلخال گونه L. persicum، وجود دو خوشه اصلي جمعيت هاي شمالي و جنوبي براي L. rigidum، ساختار ژنتيكي جمعيت F. arundinacea و تعيين ميزان انتقال پذيري نشانگرها به L. persicum اشاره نمود. آناليز فيلوژنتيك با ترادف هاي نوكلئوتيدي، موقعيت حد واسط Festuca subgenera Drymenthele & Leucopoa  را بين دو خوشه اصلي حامل Festuca-Lolium و Festuca-Vulpia نشان داد. نتايج، طبقه بندي الكسيو را در برابر نظر BOR در فلورا ايرانيكا حمايت كرده و انتقال Leucopoa sclerophylla به Festuca subgen Leucopoa  را تاييد مي كند. آناليز فيلوژنتيك همچنين از انتقال اخير آرايه Festuca gigantea از Festuca subgen Drymenthele بهFestuca subgen Schedonorus sect Plantinia حمايت مي كند.

واژگان كليدي: كمپلكس فستوكا لوليوم، فيلوژني، تحليل فنتيك، فيلوژني، تنوع ژنتيكي، ساختار ژنتيك جمعيت