تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مليحه يوسف زاده

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر سعيد اعظم

تاريخ دفاع : 22/6/85

رشته و گرايش : رياضي-جبر

استاد مشاور : دکتر رضا انشائي- دکتر رسول رکني زاده

مباحثي در تعميم جبرهاي لي آفين، سيستمهاي ريشه و گروههاي وايل

چكيده

ما کلاس جديدي از جبرهاي لي (نامتناهي البعد) معرفي ميکنيم. اين کلاس تعميمي طبيعي از جبرهاي لي ساده متناهيالبعدي است که شامل يک چنبره شکافنده هستند. جبرهاي لي آفين تعميم يافته زير کلاسي از اين کلاس هستند. ما ابتدا به مطالعه خواص ساختاري اين کلاس ميپردازيم و سپس يک نمايش براي هسته بدون مرکز جبرهاي لي آفين تعميم يافته از نوع B بدست مي آورِيم.