تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 25/2/85

رشته و گرايش : زمين شناسي-چينه شناسي و فسيل شناسي

استاد مشاور : دکتر سيد محمدعلي جعفريان

نام و نام خانوادگي : سيد محمود حسيني نژاد

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر مهدي يزدي

بيواستراتيگرافي نهشته هاي دونين فوقاني (فامنين) درالبرز شرقي برمبناي گونياتيت‌ها، بازوپايان ‌و كنودونت‌ها

چكيده

چينه‌هاي دونين فوقاني در البرز شرقي گسترده و نسبتا ضخيم هستند و از نظر چينه‌نگاري از اهميت خاصي برخوردارند. اين نهشته‌ها درمنطقه ميغان هم‌ارز سازند خوش‌ييلاق و در منطقه كلاريز هم‌ارز سازند جيرود مي‌باشند. در ميغان مابين خوش‌ييلاق و مبارك باند ماسه‌سنگ كوارتز آرنايتي سفيد‌رنگي وجود دارد و نشانگر كم عمق شدن درياي انتهاي فامنين و شروع تورنزين مي باشد. اين باند در كلاريز مشاهده نمي‌شود و شواهد فسيل‌شناسي و چينه نگاري سنگي حكايت از احتمال پيوسته بودن رسوبگذاري دريائي بين دونين- كربونيفر اين منطقه دارد.

مطالعه گونياتيت‌هاي يافت شده در برش فامنين منطقه ميغان به تعيين 4 بيوزون انجاميد. بيوزون annulata بيوزون pudica بيوزون ventriosa و بيوزون‌ posthumum. مطالعه بازوپايان به اين نتايج انجاميد: در ميغان 3 بيوزون تجمعي تعيين گرديد بيوزون تجمعي 1 با سن فرازنين مياني- پسين، بيوزون تجمعي 2 با سن فامنين زيرين- مياني بيوزون تجمعي 3 با سن فامنين پسين- استرونين. در كلاريز به تعيين دو بيوزون تجمعي انجاميد بيوزون تجمعي 1 با سن فامنين زيرين و مياني و بيوزون تجمعي 2 با سن فامنين پسين. مطالعه كنودونت‌ها به تعيين 4 بيوزون تجمعي در كلاريز منجر شد. بيوزون شماره 1، سن آن معادل با than late crepida zone older مي باشد. بيوزون شماره 2، سن آن برابر romboidea to late trachytera zone است. بيوزون شماره 3، سني برابر با postera to late expansa zone دارد. بيوزون شماره 4، سني معادل با بيوزون praesulcata zone دارد. از بيوزون شماره 1 به‌‌بعد عمق حوضه رسوبي افزايش يافته، بنحويكه در بيوزون شماره 4 به حداكثر رسيده است (بخش عميق فلات قاره).

در اين تحقيق علاوه‌بر تعيين بيوزون‌هاي فوق، بر مبناي تشابه گونياتيت‌ها، كنودونت‌ها و براكيوپود‌هاي ايران با برخي نواحي دور و نزديك مانند كشورهاي افغانستان تا مراكش، ارتباط دريائي اين مناطق با يكديگر در حاشيه شمالي قاره گندوانا در دوره دونين روشن گرديده است.