تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمدرضا عبدي

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر مجتبي مستجاب الدعواتي- دکتر اسماعيل حسن زاده- دکتر حسين فقيهيان

تاريخ دفاع : 29/11/84

رشته و گرايش : فيزيک- هسته اي

استاد مشاور : -

مطالعه توزيع هسته هاي پرتوزاي طبيعي در بعضي مناطق خليج فارس

چكيده

توزيع هسته هاي پرتوزاي طبيعي 238232Thو  40K و 137Cs و رفتار ژئوشيميايي نمونه هاي خاك و رسوب در سواحل خليج فارس با استفاده از طيف سنج گاما با آشكارساز فوق خالص ژرمانيم، تحليلگر چند كاناله و نرم افزار كامپيوتري و طيف سنج XRF بررسي گرديد.

مقادير اندازه گيري شده به عنوان پايگاه اطلاعات اوليه در منطقه است، كه هرگونه تاثير ناشي از صنايع هسته اي، غير هسته اي و طبيعي روي زيست كره را مي توان با آن مقايسه نمود. فعاليت ناشي از هسته هاي پرتوزا براي 250 نمونه خاك و رسوب جمع آوري شده از سواحل خليج فارس، اندازه گيري شد، كه نمونه ها به مدت 24 ساعت بيناب نمايي شدند. بازه تغييرات فعاليت عناصر پرتوزا به ترتيب عناصر فوق 12 تا 400، 8 تا 160، 108 تا 1200 و 5 تا 45 بكرل بر كيلوگرم است. كمترين حد آشكارپذيري در اين سيستم به ترتيب 68، 2/3،3/4 و3/4 بكرل بر كيلوگرم بدست آمده است. آهنگ دز در هوا از 14 تا 200nGy/h تغيير مي كند.