تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : جنت سرمد

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر منصور شريعتي

تاريخ دفاع : 4/6/86

رشته و گرايش : زيست شناسي-فيزيولوژي گياهي

استاد مشاور : دکتر حسن ابراهيم زاده

بررسي رابطه آبسيزيک اسيد و سنتز بتا کاروتن در جلبک سبز تک ياخته اي Dunaliella salina

چكيده

جلبک سبز تک سلولي تاژک دار Dunaliella در خانواده Chlamydomonaceae قرار دارد. برخي سويه هاي D. salina داراي توانايي زياد در تجمع بتا کاروتن در پاسخ به نور زياد و شوري مي باشند. به دليل ارتباط بين سنتز بتا کاروتن و آبسيزيک اسيد، اندازه گيري ABA در جلبک سبز تک ياخته اي Dunaliella با بررسي ميزان حساسيت، درجه اطمينان و تکرارپذيري روش هاي مختلف، با آزمون ايمني شناختي زيمايه اي (EIA ) از نوع رقابتي غيرمستقيم انجام شد. در اين آزمون ABA به عنوان هاپتن و آلبومين سرم گاوي (BSA) به عنوان پروتئين حامل در آمادهسازي ايمن زاي مناسب استفاده شدند. پس از اتصال ABA به BSA و ارزيابي فرآيند هميوغي، مراحل ايمن سازي درخرگوش انجام شد. پس ازخون گيري از خرگوش ايمن شده، ايمونو گلوبولينها از ساير پروتئينها و اجزاي سرم بوسيله آمونيوم سولفات اشباع جدا گرديدند. منحني استاندارد بر اساس جذب نوري درطول موج450 نانومتر در برابر غلظتABA آزاد رسم گرديد. غلظتABA در نمونه هاي جلبکي خالص شده تعيين شد. جذب نوري غلظت هاي ABA آزاد در محدوده 1/0 نانو گرم تا 1000 نانو گرم خطي بوده و ضريب تغييرات (CV%) در ارزيابيهاي درون و ميان آزمون منحنيهاي استاندارد، بيانگر مقادير قابل قبول (کمتر از 10) ميباشد. همچنين درصد بازيافت ABA(%RC) درسنجش اليز (ELISA) در حد مطلوب (109% ) ارزيابي گرديد. آزمون هاي توازي در رقت هاي مختلفي از يک نمونه جلبکي استخراج شده انجام شد. داده هاي بدست آمده دال بر هماهنگي منحني حاصل از نمونه با منحني استاندارد بود. ثابت تمايل(Ka) پادتن مورد نظر 109 × 32/0 ليتر بر مول تعيين گرديد. جمع بندي نتايج حاصل از موارد فوق نشان دهندة صحت آزمون اليزا در اين تحقيق ميباشد. در مرحله بعد مقادير ABA در کليه نمونه هاي شاهد (بدون تنش) و نمونه هاي تحت تنش شوري اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که ABA در جلبک سبز تک ياخته اي مقاوم به نمک Dunaliella به عنوان يک ترکيب دروني و نيز يک هورمون تنش وجود دارد. درياخته هاي شاهد غلظت ABA درياخته پايين بوده توليد آن شش ساعت پس از شوک شوري افزايش مي يابد. همچنين محتواي ABA درون ياخته اي در محيط 5/3 مولار نمک همواره بيشتر از محيط 5/1 مولار نمک مي باشد. همچنين ارتباط بين توليد ABA دروني و سنتز بتا کاروتن در جلبک Dunaliella در پاسخ به تنش شوري 5/3 مولار نمک NaCl با مقايسه سويه MUR8 در جلبکD. salina سويه MUR29 در جلبک  viridis D. که به ترتيب به عنوان سويه اي با پتانسيل توليد بتا کاروتن بيشتر و سويه اي با پتانسيل توليد بتا کاروتن کمتر شناخته شده اند مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که در هر دو سويه در ساعات اوليه پس از اعمال تنش شوري زياد، سطوح ABA دروني افزايش مي يابد اما اين افزايش در سويه MUR8 در جلبکD. salina با اختلاف معني داري در سطح احتمال (P<0.05) نسبت به سويهMUR29 در جلبک D. viridis بيشتر مي باشد. لذا جلبک سبز تک ياخته اي Dunaliella همانند گياهان عالي با افزايش معني دار در سطوح ABA دروني خود به شرايط تنش پاسخ مي دهد. اين افزايش در سطوح ABA موقت بوده و مجددا" غلظت ABA کاهش و به حالت آرامش (Steady state) مي رسد. درست در نقطه مقابل، در D. salina و نه در D. viridis، مقدار بتا کاروتن در نقطه افزايش ABA کاهش مي يابد. همچنين مدارکي وجود دارد که نشان مي دهد، تخريب بتا کاروتن در ساعات اوليه تنش شوري توليد ABA را به عنوان يک ملکول علامت دهنده در ياخته هاي D. salinaافزايش مي دهد. 24 ساعت پس از اعمال تنش شوري، در جلبک D. salina تجمع بتا کاروتن مشاهده مي شود در حالي که در همين زمان هيچ تغيير معني داري در مقدار بتا کاروتن جلبکD. viridis روي نمي دهد. بر اساس اين نتايج به نظر    مي رسد، جلبک D. salina قابليت بيشتر در پاسخ به تنش شوري را با توليد سطوح بالاتري از ABA در مقايسه با D. viridis کسب نموده است. اين يافته خود بر ارتباط داخلي بين توليد ABA و سنتز بتا کاروتن در جلبک تک ياخته اي Dunaliella دلالت مي کند. به علاوه اثر کاربرد ABA بيروني بر رشد و دگرگوهرش جلبک D. salina مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان داد که ABA بيروني هيچ اثر معني داري بر رشد، نور آمايش و تنفس جلبک سبز D. salina ندارد. به دليل فقدان اثرABA  بيروني بر دگرگوهرش (رشد، نورآمايش و تنفس) مي توان پيشنهاد نمود که ABA فاقد جايگاههاي هدف (پروتئين هاي ويژه) در سطح بيروني غشاء پلاسمايي ياخته هاي Dunaliella مي باشد.

کليد واژه: جلبک سبز تک ياخته اي دونا ليه لا - اليزا- بتا کاروتن- آبسيزيک اسيد دروني