تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : هادي کارگر شورکي

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر ولي اله ميرخاني

تاريخ دفاع : 26/4/86

رشته و گرايش : شيمي-معدني

استاد مشاور : دکتر شهرام تنگستاني نژاد- دکتر مجيد مقدم

اثر تابش فراصوت بر اكسايش شبه‌حياتي تركيبات آلي توسط كاتاليزور‌هاي ناهمگن پورفيريني فلزدار و بررسي اثر تابش فراصوت بر سنتز ايميدازولين‌ها و اكسازولين‌ها

چكيده

در بخش اول اين پايان‌نامه توانايي كاتاليست‌هاي متالوپورفيريني در اكسايش تركيبات آلي توسط سديم‌ پريدات و همچنين اثر تابش امواج فراصوت در اين سيستم‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

متالوپورفيرين‌ها مدل‌هاي سنتزي از سيتوكروم P-450 هستند. سيتوكروم P-450 واكنش‌هاي مختلفي را در بدن كاتاليز مي‌كند. متالوپورفيرين‌هاي سنتزي براي درك بهتر عملكرد آنزيم سيتوكروم P-450 بكار مي‌روند اما نظر به فعاليت بالاي آنها در واكنش‌هاي شيميايي، تلاش براي استفاده آنها در صنعت رو به افزايش است. اما اين كاتاليست‌هاي گران‌قيمت در محيط واكنش تخريب مي‌گردند. يك راه براي استفاده تجاري از آنها، قراردادن متالوپورفيرين‌ها بر روي نگهدارنده‌ها است.

در اين تحقيق كاتاليست‌هاي متالوپورفيريني قرارگرفته بر روي سيليكا و پلي‌استيرن تهيه شدند. اين كاتاليست‌ها عبارتند از: منگنز (III) تترافنيل‌پورفيرين قرارگرفته بر روي سيليكاژل پيوند شده به ايميدازول [Mn(TPP)Cl-SiIm]، منگنز (III) اكتابرموتترافنيل‌پورفيرين قرارگرفته بر روي سيليكاژل پيوند شده به ايميدازول [Mn(Br8TPP)Cl-SiIm] و منگنز (III) اكتابرموتترافنيل‌پورفيرين قرارگرفته بر روي پلي‌استايرن پيوند شده به ايميدازول [Mn(Br8TPP)Cl-PSI].

هر سه كاتاليست ذكر شده توانايي بالايي را در كاتاليزكردن اپوكسايش الكن‌ها و هيدروكسيله‌كردن الكان‌ها در دماي اتاق توسط سديم پريدات از خود نشان مي‌دهند. همچنين اثر تابش امواج فراصوت در اين سيستم بررسي گرديد. تابش امواج فراصوت كارايي سيستم را افزايش مي‌دهد، يعني بازده واكنش‌ها افزايش، زمان‌ها كوتاهتر و انتخاب‌گري سيستم افزايش مي‌يابد.

در بخش دوم اثر امواج فراصوت بر سنتز ايميدازولين‌ها و اكسازولين‌ها مورد بررسي قرار گرفته است.

كاتاليست‌هاي گوگرد، P2S5، سيليكاسولفوريك اسيد و ZrOCl2.8H2O براي تهيه ايميدازولين‌ها و بيس-ايميدازولين‌ها از واكنش نيتريل‌ها و اتيلن‌دي‌آمين تحت تابش امواج فراصوت بكار رفته‌اند. نتايج نشان مي‌دهد كه امواج فراصوت باعث افزايش بازده و كاهش زمان واكنش‌ها شده است.

همچنين كاتاليست‌هاي سيليكاسولفوريك اسيد و InCl3 در تهيه اكسازولين‌ها و بيس-اكسازولين‌ها تحت تابش امواج فراصوت استفاده شدند. در اين مورد نيز نتايج حاكي از افزايش بازده و كاهش زمان واكنش‌ها تحت تابش امواج فراصوت مي‌باشد.