تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : علي فرج زاده

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر جعفر زعفراني

تاريخ دفاع : 27/7/85

رشته و گرايش : رياضي-آناليز

استاد مشاور : دکتر مجيد فخار

تعادلهاي برداري و كاربردهاي آن

چكيده

پايان نامه مشتمل بر پنج فصل است. فصل اول مقدمات و نتايج اوليه كه در سراسر پايان نامه از آنها استفاده مشود.

فصل دوم تعادلهاي برداري در فضاهاي برداري توپولوژيك در نظر گرفته مي شوند.

درفصلهاي سوم و چهارم تعادلها ي شبه برداري واسكالر در فضاهاي برداري توپولوژيك مورد بررسي قرار مي گيرند. به عنوان نتايج از اين فصل ها مساله با ز فو و قضيه وجودي براي بهينه سازي برداري دو تابع برداري و قضيه وجودي براي نقاط انطباقي بدست آمده است. فصل آخر به مسايل نابرابري تغييراتي ومتممي تعميم يافته مي پردازد.