تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : کوروش رشيدي

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر علي همداني

تاريخ دفاع : 21/12/85

رشته و گرايش : زمين شناسي-چينه شناسي و فسيل شناسي

استاد مشاور : دکتر باباصنوبري- داريان- دکتر حسين وزيري مقدم

شناسايي و پالئواکولوژي جلبک ها واسفنج هاي آهکي پرمين(سازند جمال) در ناحيه طبس (حوض دو راه، باغ ونگ وده محمد)

چكيده

رسوبات پرمين ايران مرکزي با سازند جمال و رخساره کربناته و گسترش زياد مشخص ميگردد. اين سازند در برش الگو عمدتا در قاعده شامل ماسه‌سنگ، مارنهاي ماسه‌اي و در بخش مياني شامل آهکهاي تيره رنگ با لايه‌بندي متوسط تا ضخيم و پراز فسيل فرامينيفرا، جلبک، مرجان، براکيوپود و ...است و در قسمت فوقاني شامل تناوب دولوميت متوسط تا ضخيم لايه و فاقد فسيل ميباشد.هدف اصلي اين پژوهش مطالعه، شناسايي و معرفي جلبکها و اسفنج‌هاي کربناته اين سازند ميباشد که در کنار آن نگاهي به پخش و پراکندگي آنها در طي پرمين خواهيم داشت. و در انتها محيط رسوبي ناحيه را در زمان پرمين مورد بررسي قرار خواهيم داد.

جهت مطالعه جلبک‌ها و اسفنج‌هاي کربناته سه برش بر روي سازند جمال انتخاب گرديد برش اول در دو کيلومتري شمال شرق نزديکي برش الگوي سازند جمال ، برش دوم در يال غربي کوه باغ ونگ در 5کيلومتري جنوب دهکده شيرگشت و برش سوم در 5کيلومتري شرق روستاي ده محمد و در کوههاي آغلدون انتخاب گرديد. بر اساس مطالعه مقاطع نازک در مجموع تعداد 16جنس و19 گونه اسفنج، 20جنس و 31گونه جلبک کربناته و چهار جنس و 7 گونه Problematic پروبلماتيک از سه ناحيه مورد مطالعه تشخيص داده شده‌اند و توصيف هر جنس و گونه به صورت سيستماتيک انجام گرديد. همچنين بايوزونبندي هر سه برش به صورت جداگانه انجام گرديد. در اين مطالعه جنس وگونه‌هاي جديد جلبک کربناته شامل: nov. gen., nov. sp.1, nov. gen., nov. sp.2, nov. gen., nov. sp.3, Mizzia nov. sp., Imperiella nov. sp., Nanjinoporella nov. sp.,  Diploporella nov. sp.1, Diploporella nov. sp.2, Clavaporella nov. sp., Physoporella nov. sp.1, Physoporella nov. sp.2, Anchicodium nov. sp., ميباشند که عمدتا از برش حوض دوراه بدست آمده است.

جنسها و گونه هاي جديد اسفنجهاي کربناته که عمدتا از باغ ونگ معرفي ميگردد شامل: Amblysiphonella rigbi nov. sp., Shotorispongia permica nov. gen., nov. sp., Shotorispongia biserialis nov. sp., Baghvangia minima nov. gen., nov. sp., Shotorithalamia tubulara nov. gen., nov. sp., Sollasia cylindrica nov. sp., Solotospongia tabasensis nov. sp., Bicolia spinosa nov. sp., Meandrostia radiata nov. sp., ميباشند.

در برش حوض دوراه که در جنوب رشته کوه شتري واقع شده عمدتا در يک محيط رمپ کربناته و تالاب نهشته شده است فراواني و تنوع جلبک‌هاي داسي‌کلاداسه بيشتر از ساير نقاط بوده و به سه بيوزون تقسيم شد که يک بيوزون متعلق به پرمين زيرين و يک بيوزون متعلق به پرمين مياني و يک بيوزون متعلق به بخش ابتداي پرمين فوقاني ميباشد. تنوع و فراواني داسي‌کلاداسه‌ا در بيوزون اول و دوم بيشتر بوده و در کنار آنها جلبکهاي ژيمنوکدياسه‌ا نيز ديده ميشود اما در بعضي از لايه‌ها فراواني مطلق با ژيمنوکديآسه‌ا ميباشد. در اين برش تعداد اسفنج‌ها بسيار کم و بيانگر شرايط نامساعد رشد آنها ميباشد. در برش باغ ونگ فراواني اسفنج ها و جلبک‌هاي قرمز فيلوئيد اين ناحيه به دو بايوزون تقسيم شده و فراواني جلبکهاي قرمزفيلوئيد و اسفنج‌ها نسبت به بيوزون اول بيشتر ميباشد و در بيوزون دوم بيشتر قطعات خرد شده اسفنج به همراه کمي داسي‌کلاداسه‌ا گوياي شرايط نسبتا نامساعد براي داسي‌کلاداسه ميباشند. محيط رسوبي نيز از سطح بالاي جزر و مد تا درياي آزاد با رسوبات جلو ريف ، رسوبات عميق نازک لايه با چرت‌هاي نواري ميباشد. اسفنجها و جلبکهاي قرمز فيلوئيد در قطعات و بلوکهاي جلو ريف و لايه‌هاي ريفي به فراواني ديده ميشوند. در برش ده محمد که در قسمتهاي مياني رشته کوه شتري واقع شده است در توالي سنگهاي کربناته بيشتر شامل فسيلهاي جلبک قرمز فيلوئيد و کمي داسي‌کلاداسه‌ا به همراه تعداد کمتري اسفنج ميباشد. وجود توالي اينگونه رسوبات در اين ناحيه عمدتا بيانگر پيشروي دريا در يک محيط ساحلي،افزايش عمق و شرايط Reef mound ميباشد که در يک درياي باز نهشته شده است افزايش عمق آب با نهشته شدن توالي سنگهاي کربناته نازک لايه در تناوب با چرت به همراه کلسي‌اسفر مشخص ميگردد و در انتهاي سکانس دولوميتهاي روشن بدون فسيل وجود دارد که در يک محيط کم عمق نهشته شده است.