تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حسينعلي بگي

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر علي همداني

تاريخ دفاع : 14/12/85

رشته و گرايش : زمين شناسي-چينه شناسي و فسيل شناسي

استاد مشاور : دکتر حسين وزيري مقدم

چينه نگاري زيستي و رخساره هاي ميکروسکوپي سازند اسفنديار در بلوک طبس از ديهوک تا محمدآباد

چكيده

هدف از اين تحقيق بررسي زيست چينه نگاري نهشته هاي ژوراسيک بالايي (سازند اسفنديار) دررشته کوه شتري شرق ايران مرکزي، ترسيم ستون چينه نگاري رسوبات ژوراسيک بالايي ، شناسايي و معرفي ميکروفسيل هاي شاخص،بررسي و شناسايي اسفنجها ي هيپر کلسيفاي وتعيين شرايط زيست محيطي حوضه رسوبي در مناطق مورد مطالعه است. نواحي مورد مطالعه در اين تحقيق شامل: برش گزو، ‌برش پيکوه و برش ازميغار در يال غربي رشته کوههاي شتري ميباشد.

برش‌هاي مطالعه شده در بلوك طبس (شرق ايران مركزي) قرار دارند و به گونه‌اي انتخاب شده اندكه روندي مشابه كوه‌هاي شتري از شمال به جنوب داشته باشند.

براساس توزيع روزن‌داران، Tubiphytes morronensis، اسفنج‌هاي اسكلرواسپونژي، جلبك‌هاي آهكي، جلبکهاي پروســــتوماتا، آنكوئيدها و روابط هندسي رخساره‌اي محيط پلاتفرم داخلي محصور شده (Sheltered interior platform) در زمان آكسفوردين مياني – كيمريجين زيرين براي سازند اسفنديار تشخيص داده شده است.

رخساره‌هاي لاگون (Lagoon) بسيار متنوع‌اند. ويژگي مشترك آنها حضور روزن‌داران پورسلان بي‌منفذ فراوان مانند ميليوليد، همچنين آنكوئيدها و توبي‌فيت‌هايي با ضخامت نسبتاً زياد ديواره خارجي مي‌باشد. آگرگات گرينستون رخساره نزديك سد ماسه‌اي را مشخص مي‌كند. همچنين اگر چه دانه‌هاي اسكلتي در رخساره سدي كم هستند اما به طور عمده از اسفنج، روزن بران و مرجان تشكيل شد‌ه‌اند كه به طور خاص مي‌توان از Chaetetes، Ptychochaetetes و Neuropora نام برد. رخساره‌هاي سراشيب (Slope) در اين برش ها مشاهده نگرديده است. از نظر رخساره‌اي سازند قلعه دختر، رخساره سراشيب سازند اسفنديار محسوب مي‌گردد.

به طور كلي ساختار و فرم اسفنج‌هاي هيپركلسي فاي با درجه نوع شته تيتي نشانه عمق كم پلاتفرم اسفنديار در اين منطقه مي‌باشد. همچنين با توجه به اينکه ضخامت ديواره خارجي توبي‌فيت‌ها مورد مطالعه حدود يك ميلي‌متر مي‌باشد، عمق 20-15 متري براي اين حوضه در نظر گرفته مي‌شود.

اين موضوع براساس گونه‌هاي Rivulariacea نيز مورد تأييد است. مدل رسوبي رسوبات سازند اسفنديار در برش هاي مورد مطالعه با در نظر گرفتن انواع ريز رخساره‌ها و روند تغييرات عناصر اصلي رخساره‌اي در توالي محيط لاگوني را نشان مي‌دهد كه توسط شول االيتي از درياي باز جدا مي‌گردد.

وجود االيت در قاعده مقاطع مورد مطالعه، اسفنج‌هاي شته تيتي همانند Cladocoropsis mirabilis ، Chaetetes در اين برش ها نشانگر كم ژرفا بودن حوضه اسفنديار مي‌باشد. وجود آنكوئيدها، جلبك‌هاي داسي كلاداسه (به مقدار كم) و سيانوباكتري بيانگر محيط لاگوني محصور شده (Restricted lagoon) است.