تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مهناز اميرشاه کرمي

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر حسين وزيري مقدم

تاريخ دفاع : 25/10/85

رشته و گرايش : زمين شناسي-چينه شناسي و فسيل شناسي

استاد مشاور : دکتر علي صيرفيان- دکتر عزيزاله طاهري

چينه نگاري زيستي، ريزرخساره هاي ميكروسكپي و چينه نگاري سكانسي سازند آسماري در تنگ گرگدان (شمال گچساران) و چمن بلبل (شمال غرب فهليان)

چكيده

آنچه که در اين رساله به رشته تحرير درآمده است، مطالعه و بررسي چينه‌نگاري زيستي و رخساره‌هاي ميکروسکپي سازند آسماري (اليگوسن بالايي – ميوسن زيرين) در دو برش تنگ‌گرگدان و چمن‌بلبل در حوضه زاگرس مي باشد. در هر دو ناحيه در مرز زيرين سازند آسماري، شيل و مارن‌‌هاي سبز سازند پابده (اليگوسن بالايي) و در مرز فوقاني آن رسوبات تبخيري سازند گچساران (ميوسن مياني - بالايي) مشاهده مي‌گردد. خانواده‌هاي مهمي از روزنداران مانند پنروپليدا، نوموليتيدا، لپيدوسيکلينيدا، ميوژيپسينوئيدا، روتاليدا و آلوئولينيدا نقش بسزايي در مطالعات زيست چينه‌نگاري سازند آسماري در هر دو برش چمن‌بلبل و تنگ‌گرگدان دارند. با توجه به توزيع اين سنگواره‌ها در لايه هاي رسوبي، درهر دو برش مورد مطالعه، مي توان چهار زون زيستي ترکيبي را به سن اليگوسن بالايي (چاتين) و ميوسن زيرين (آكي‌تانين – بورديگالين)معرفي نمود. وجود سازه ريفي در برش تنگ‌گرگدان سبب ايجاد تفاوت‌هايي در نحوه توزيع روزن‌داران گرديده به طوري كه در اين برش جنس اسپيروكليپئوس وجود ندارد ولي در عوض هتروستژينا از فراواني بالايي برخوردار است. مطالعه تغييرات سطح آب و توالي‌هاي چينه‌نگاري با توجه به پراکندگي روزنداران بزرگ و ريز رخساره‌ها در برش چمن‌بلبل، حاکي از وجود توالي ضخيمي از کربنات‌هاي کم‌عمق است كه در 9 واحد سنگ چينه‌شناسي طبقه‌بندي شده‌ است. در اين ناحيه 14 ريزرخساره در زيرمحيط‌هاي رسوبي پهنه جزر و مدي ، لاگون، سد بيوکلاستي و درياي باز در محيط رسوبگذاري از نوع رمپ کربناته شناسايي شده و براين اساس سه سكانس رسوبي از دسته چرخه‌هاي رسوبي درجه سوم شامل بسته‌هاي رسوبي پيشرونده و فرازين ارائه گرديده است.

در ناحيه تنگ گرگدان ضمن شناسايي 10 واحد سنگ چينه‌شناسي براي سازند آسماري، با توجه به توزيع روزن‌داران و عناصر بافتي ديگر، 11 ريزرخساره معرفي شده که در محيط رسوبگذاري رمپ کربناته و در سه جايگاه رسوبي بخش زيرين محيط جزر و مدي-لاگون، سدريفي و درياي باز نهشته شده اند. از ويژگي‌هاي مهم اين برش، وجود لايه هاي ضخيم از اجتماع توده‌اي مرجان‌هاي شش تيغه‌اي با نام رخساره‌اي باندستون مرجاني مي باشد که آن را از برش چمن بلبل متمايز مي‌نمايد. در ناحيه تنگ گرگدان، سازند آسماري شامل دو سكانس رسوبي از نوع چرخه سوم شامل بسته‌هاي رسوبي پيشرونده و فرازين مي باشد.