تحصيلات تکميلي


چکيده پايان نامه هاي دکتري

دانشکده علوم

رشته شيمي

گرايش آلي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

كاربردهاي جديد بيسموت‏تري كلريد در واكنشهاي آلي و روشهاي جديد محافظت زدايي 1 ،‌ 1- دي استاتها

دکتر حميدرضا معماريان

دکتر ايرج محمدپور بلترک

حميد عليان

79.2.7

1

بررسي اكسيداسيون 1 و 4- دي هيدروپيريدين‏ها : اكسيداسيون نوري،اكسيداسيون راديكال آزاد و اكسيداسيون توسط معرف‏هاي اكسيدكننده

دکتر حسين لقماني

دکتر حميدرضا معماريان دکتر مجيد ميرمحمدصادقي

احمدرضا مومني

79.3.10

2

بررسي واكنش فتوشيميايي مشتقات 1- استونفتون در مجاورت الكن‏هاي كاپتوداتيو

دکتر ايرج محمدپور بلترک

دکتر حميدرضا معماريان

مسعود نصراصفهاني

79.10.14

3

استفاده از بيسموت (III) تري فلوئورواستات و بيسموت (III) تري فلوئورومتان سولفونات به عنوان کاتاليست در سنتزهاي آلي

-

دکتر ايرج محمدپور بلترک

احمدرضا خسروپور

80.4.19

4

حلقه گشائي فتوكاتاليتيكي آلفا-اپوكسي كتون ها در مجاورت هسته دوست هاي گوناگون

دکتر حسن سبزيان

دکتر حميدرضا معماريان

فرزاد نيک پور

80.10.5

5

ارايه‌ي روش‌هاي ساده و نوين براي تهيه و مطالعه‌ي ساختار مشتق‌هاي كينالدين و بررسي خواص كي‌ليت دهندگي آن‌ها

دکتر بهرام باستاني

دکتر سيد حسين لقماني

جواد صفري

81.4.10

6

روش هاي جديد براي تبديل تركيبات تيو كربونيل به تركيبات كربونيل مربوطه و تهيه استر ها و آميد ها با استفاده از الكل ها و آمين ها از طريق واكنش هاي هك

-

دکتر ايرج محمدپور بلترک دکتر مجيد ميرمحمدصادقي

کريم اسماعيل پور

81.8.1

7

بررسي واكنش‌هاي حرارتي و نوري برخي تركيبات گوگردي نظير تيوكربونيل‌ها و سولفيدها

-

دکتر ايرج محمدپور بلترک دکتر حميدرضا معماريان

کيومرث بهرامي

83.12.24

8

روش‌هاي جديد براي سنتز ايميدازولين‌ها و بررسي واكنش‌هاي اكسايش آن‌ها

دکتر حميدرضا معماريان

دکتر ايرج محمدپوربلترک

محمد عبداللهي علي بيک

84.4.26

9

سنتز و اكسايش نوري 1،4-دي هيدروپيريدين­هاي نامتقارن دکتر ايرج محمدپوربلترک دکتر حميدرضا معماريان معصومه عبدلي سنجاني 85.3.10 10
نيتراسيون، فلوئوراسيون و نيتروزدائي شاخه جانبي برخي از تركيبات هتروسيكل - دکتر مجيد ميرمحمدصادقي دکتر حسين لقماني رضا رنجبر کريمي 85.4.7 11
سنتز برخي مشتقات كتو متيل فنانتريدين و مطالعه واكنش‌پذيري آنها با عوامل الكتروفيلي و نوكلئوفيلي و بررسي پديده توتومري - دکتر حسين لقماني دکتر مجيد ميرمحمدصادقي حسين مهرابي 85.8.6 12
حلقه گشايي فتوكاتاليستي آلفا-اپوكسي كتون ها دکتر ايرج محمدپوربلترک دکتر حميدرضا معماريان علي صفار تلوري 86.4.30 13
سنتز و مطالعة ساختمان انامينون‌هاي زنجيري و ناجورحلقة (مشتق شده از كينولين) و بررسي اثرات گروه‌هاي استخلافي و حلال بر پديدة تاتومري شدن آنها - دکتر حسين لقماني دکتر مجيد ميرمحمدصادقي محمدحسن قرباني 86.7.28 14
بررسي واکنش­هاي ايندول ها با الکتروفيل هاي مختلف دكتر ولي الله ميرخاني دکتر ايرج محمدپوربلترک دکتر حميدرضا معماريان كبري نيكوفر 87.4.17 15
مطالعه فلوئوردار شدن ترکيب هاي β-کتو سولفون - دکتر حسين لقماني دکتر مجيد ميرمحمدصادقي محمدرضا عبدالرحيم پورهروي 87.7.9 16

رشته شيمي

گرايش معدني

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

اكسايش شبه حياتي تركيبات آلي با استفاده از كاتاليزورهاي متالوپورفيرين،‌متالوپورفيرينهاي قرار گرفته بر روي تكيه گاهها و كمپلكسها باز شيف وحلقه گشايي اپوكسيدها با استفاده از متالوپورفيرينهاي با حالت اكسايش بالا

دکتر محمدحسين حبيبي

دکتر شهرام تنگستاني نژاد

ولي الله ميرخاني

77.12.19

1

فوتوليز كربوكسيليك اسيدها با اسختلاف‏هاي آريلي در حضور تركيبات حساس به نور جيوه مانند HgF2 و HgO

دکتر شهرام تنگستاني نژاد

دکتر محمدحسين حبيبي

سعيد فرهادي

79.4.28

2

تتراهيدروپيرانيله كردن الكل‌ها، محافظت‌زدايي تتراهيدروپيرانيل اترها، سايليل اترها و 1 و3- دي‌اكسولان‌ها، سنتز 1 و1-دي‌استات‌ها و 1 و3- دي‌اكسولان‌ها و استري كردن الكل‌ها توسط كاتاليزور پلي‌اكسومتال كبالت وتخريب فوتوكاتاليزوري برخي تيول‌ها

دکتر ولي الله ميرخاني دکتر ايرج محمدپوربلترک

دکتر محمدحسين حبيبي دکتر شهرام تنگستاني نژاد

بهرام يداللهي

80.5.1

3

اكسايش شبه حياتي هيد روكربنها توسط متالوپورفيرينهاي قرار گرفته روي نگهدارنده ها و بررسي خاصيت لوييس اسيدي پورفيرين قلع (IV)

دکتر ولي الله ميرخاني

دکتر شهرام تنگستاني نژاد دکتر محمدحسين حبيبي

مجيد مقدم

80.6.17

4

بررسي واکنش هاي فوتوشيميايي و گرمايي تيول ها، تيوکتال ها و تيواستال ها با ترکيبات معدني جيوه و واکنش هاي فوتوشيميايي آنها با اکسيدان هاي مختلف در حضور فوتوکاتاليست هاي معدني

دکتر ولي اله ميرخاني دکتر ايرج محمدپوربلترک

دکتر محمدحسين حبيبي دکتر شهرام تنگستاني نژاد

مرتضي منتظرظهوري

82.10.30

5

استري نمودن الكل ها، تتراپيرانيل اترها و مندليک اسيد، واكنش آمينوليز، متانوليز و استوليز اپوكسيدها، تري متيل سايليل سيانوليز آلدئيدها و کتونها، اپوکسيداسيون آلکن ها و گلوکوزيداسيون گلوکال در حضور كاتاليزورهاي پلي اكسومتال حاوي كبالت(III)، تيتانيوم(IV) ،قلع(II) و قلع(IV)

دکتر ولي اله ميرخاني دکتر ايرج محمدپوربلترک

دکتر شهرام تنگستاني نژاد دکتر محمدحسين حبيبي

عزت رفيعي

83.4.3

6

بررسي واكنش هاي گرمايي برخي از مشتقات N-فنيل تيوبنزآميد با تركيبات معدني جيوه(II)

دکتر ولي اله ميرخاني دکتر ايرج محمدپوربلترک

دکتر محمدحسين حبيبي دکتر شهرام تنگستاني نژاد

عبدالله فلاح شجاعي

84.1.24

7

سنتز و تعيين مشخصه‌ها‌ي کربونيل‌هاي فلزي موليبدن و تنگستن قرار‌داده‌شده بر روي نگهدارنده‌ي پليمري و بررسي فعاليت کاتاليزوري آن‌ها دکتر ولي اله ميرخاني دکتر شهرام تنگستاني نژاد دکتر محمدحسين حبيبي غلامحسين گريواني 84.6.23

8

بررسي رفتار فتوکاتا‏‏ليتيکي و فتو‏الکتروشيميايي فيلم‏هاي لايه نازک نانوکريستالين نيمه‏ هادي تيتانيم دي اکسيد و اينديم قلع اکسيد تهيه شده به روش تبخير از طريق پرتو الکتروني به منظور تخريب ‏نوري برخي مركاپتان‏ها و رنگينه ‏ها دکتر محمدکاظم اميني دکتر محمدحسين حبيبي نسرين طالبيان 84.7.13 9
اكسايش شبه حياتي تركيبات آلي با استفاده ازكمپلكسهاي بازشيف محلول درآب وكمپلكسهاي بازشيف قرارگرفته برروي نگهدارنده ها دکتر شهرام تنگستاني نژاد دکتر ولي اله ميرخاني بهرام بهراميان 84.12.14 10
سنتز و تعيين مشخصه هاي پلي اكسومتالاتهاي فلزي موليبدن و تنگستن قرار داده شده بر روي نگهدارنده هاي معدني و آلي و بررسي فعاليت كاتاليتيکي آنها دکتر ولي اله ميرخاني دکتر شهرام تنگستاني نژاد رضيه فضائلي 85.4.14 11
سنتز،‍ شناسايي و تعيين ساختار بلوري تعدادي از كمپلكس هاي مس(I) و رنيم‌(I) با ليگاندهاي نيتروژن دار - دکتر ولي اله ميرخاني رضا کيا 85.12.14 12
سنتز، شناسايي و بررسي خواص فتوکاتاليتيکي لايه‌هاي كامپوزيتي نانوساختار حاصل از تركيب لايه‌هاي نازك و نانو ‌پودر تيتانيوم دي‌اكسيد به روش سل- ژل دکتر ولي اله ميرخاني دکتر محمدحسين حبيبي مجتبي نصراصفهاني 86.4.20 13
اثر تابش فراصوت بر اكسايش شبه‌حياتي تركيبات آلي توسط كاتاليزور‌هاي ناهمگن پورفيريني فلزدار و بررسي اثر تابش فراصوت بر سنتز ايميدازولين‌ها و اكسازولين‌ها دکتر شهرام تنگستاني نژاد دکتر مجيد مقدم دکتر ولي اله ميرخاني هادي کارگرشورکي 86.4.26 14
تهيه پلي اكسو متال هاي حاوي واناديم بر روي بستر هاي با ابعاد نانو و مزو پروس و بررسي خواص كاتاليتيكي آنها تحت امواج فرا صوت دکتر مجيد مقدم دکتر ايرج محمدپوربلترک دکتر شهرام تنگستاني نژاد دکتر ولي اله ميرخاني حسين صلواتي 86.11.7 15
ساخت كمپلكسهاي هيبريدي باز شيف- پلي اكسو متال و بازهاي شيف قرار گرفته بر روي نگهدارنده ها براي اكسايش هيدروكربن ها دکتر مجيد مقدم دکتر ايرج محمدپوربلترک دکتر ولي اله ميرخاني دکتر شهرام تنگستاني نژاد ناهيد رسولي 86.11.7 16
سنتز نگهدارنده­هاي معدني عامل­دار اصلاح شده با استيل‌استونات­هاي فلزي و کاربرد آنها در اپوکسايش آلکن­ها دکتر مجيد مقدم دکتر ولي اله ميرخاني دکتر شهرام تنگستاني نژاد کمال قاني دهکردي 87.4.19 17

رشته شيمي

گرايش تجزيه

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

آمايش پسمانهاي مايع راديواكتيو حاصل از محصولات شكافت اورانيم طبيعي پرتو ديده عاري از I-131 و Mo-99 به وسيله زئوليتهاي طبيعي ايران

-

دکتر حسين فقيهيان دکتر محمد قنادي

حسين کاظميان

78.3.11

1

مطالعه رفتار الكترو شيميايي تعدادي از تركيبات مهم بيولوژيكي با استفاده از الكترودهاي خمير كربن اصلاح شده شيميايي و،‌ تهيه الكترودهاي گزينشگر يوني با استفاده از حاملهاي پورفيرين، فتالوسيانين و بازهاي شيف

دکتر شهرام تنگستاني نژاد

دکتر محمدکاظم اميني

سعيد شاهرخيان

78.8.11

2

اندازه‏گيري سينتيكي نيتريت و واناديم به روش‏هاي اسپكتروفتومتري وپلاروگرافي و تهيه الكترودهاي گزينشگر يوني سرب و جيوه

دکتر جعفر خراساني

دکتر محمدکاظم اميني دکتر علي اصغر انصافي

محمد مظلوم اردکاني

79.7.26

3

تهيه‌الكترودهاي‌ گزينشگر يوني‌ با استفاده‌ از حامل‌هاي‌ موليبدن‌ (IV) و واناديم‌ (IV)اكسوفتالوسيانين‌ براي‌ اندازه‌گيري‌ ساليسيلات‌ و تهيه‌ الكترود گزينشگر+Cu2 بااستفاده‌ از حامل‌ فنيل‌ گلي‌ اكسال‌ - α-منوكسيم‌

دکتر جعفر خراساني دکتر شهرام تنگستاني نژاد

دکتر محمدکاظم اميني

عليرضا فيروز

80.5.13

4

جداسازي، تغليظ و تثبيت 131I و 99Mo حاصل از شكافت هسته اي اورانيوم طبيعي به وسيله زئوليت ها و با استفاده از روش γ اسپكتروسكوپي

-

دکتر حسين فقيهيان دکتر محمد قنادي

اکبر ملک پور

82.2.1

5

ساخت الكترودهاي غشايي گزينشگر نقره، سزيم، پتاسيم، تيوسيانات و يديد با استفاده از حامل‌هاي مختلف؛ استخراج يون‌هاي سرب، مس و كادميم در فاز جامد و انتقال انتخابي يون جيوه از طريق غشاي مايع

-

دکتر محمدکاظم اميني

علي رفيع

82.4.31

6

جداسازي و استخراج يون هاي سرب، مس، ساليسيلات،كادميم و اورانيوم به روش فاز جامد و يون هاي تيوسيانات و ساليسيلات از غشاي مايع، تهيه الكترودهاي گزينشگر يون هاي يديدونقره و تعيين مقدار يون مس به روش ولتامتري عاري سازي جذبي

دکتر شهرام تنگستاني نژاد دکتر ايرج محمدپور

دکتر محمدکاظم اميني

مهراورنگ قائدي

82.10.10

7

جذب سريم و توريم در پسمان هاي راديواكتيو بر روي زئوليت A سنتز شده از زئوليت كلينوپتيلوليت طبيعي ايران و كاربرد الكترود خمير كربن اصلاح شده به وسيله زئوليت هاي Cu(II)-Y، Fe(III)-Y و Na-Yدر اندازه گيري سديم، سزيم، استرانسيم، كبالت و آسكوربيك اسيد - دکتر حسين فقيهيان دکتر محمدکاظم اميني دکتر محمد قنادي مراغه عليرضا نظام زاده اژيه اي 84.3.17 8

جداسازي ويتامر‌هاي B6 به روش کروماتوگرافي مايع مايسلي-آشکارساز الکتروشيميائي و جداسازي و تعيين مقدار همزمان قندهاي مشتق سازي شده با 4- آمينو بنزوئيک اسيد اتيل استر و 4- نيترو آنيلين با استفاده از کروماتوگرافي مايع مايسلي، کروماتوگرافي مايع فاز معکوس و الکتروفورز نواري موئينه

دکتر محمدکاظم اميني

دکتر جعفر خراساني

فريبرز مومن بيک

84.3.31

9

تعيين مقدار يون‌هاي نيتريت، نيترات، تيوسيانات و سلنيم با استفاده از روش تزريق در جريان و آشکارسازي اسپکتروشيميايي - دکتر محمدکاظم اميني دکتر مرتضي طالبي محمد پورحسين 84.6.19

10

بررسي شيمي اتمسفر شهر اصفهان از نظر فلزات سنگين و آنيون‌ها به کمک روش‌هاي طيف‌سنجي اتمي و کروماتوگرافي يوني - دکتر سيد مرتضي طالبي محمد عابدي 85.4.27 11
تهيه و مطالعه الکتروشيميايي تک‌لايه‌هاي خودسامان سيستئامين عامل‌دار شده در سطح الکترود طلا - دکتر رضا کريمي شروداني سيد احمد مظفري 85.6.28 12
استخراج و اندازه‌گيري پلي‌سيکليک آروماتيک هيدروکربن (PAH) در نمونه‌هاي محيطي جامد و سنتز AlPOs و SAPOs با روش مايکروويو دکتر محمدعلي زنجانچي دکتر سيد مرتضي طالبي دکتر حسين فقيهيان علي محمدخواه 86.1.22 13
تثبيت آنزيم گلوکز اکسيداز برسطح تک‏لايه‌هاي خودآراي کربوکسيليک انيدريد جهت ساخت زيست حسگر گلوکز - دکتر رضا کريمي شروداني عبدالحميد هاتفي مهرجردي 87.7.30 14
مطالعات سينتيکي واکنش آزادسازي هيدروژن در سطح الکترود Ni-Fe-C و Ni-P-C در محلول‌هاي قليايي به روش طيف‌سنجي مقاومت ظاهري الکتروشيميايي - دکتر رضا کريمي شروداني علي رضا مادرام 87.7.30 15

رشته شيمي

گرايش شيمي فيزيک

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

تعيين پتانسيل برهمكنش بين‌مولكولي F2‑F2 و محاسبة ضريب دوم ويريال براي گاز فلوئور

-

دکتر حسن سبزيان

محمدرضا نوربالا

82.7.23

1

بررسي سينتيك تبخير و چگالش در حضور شيبهاي فشار، دما و سرعت دکتر حسن سبزيان دکتر بيژن نجفي دکتر اصغر زيني اصفهاني دکتر غلامعباس پارسافر کورش خسروي داراني 83.10.2 2
مطالعه ترموديناميكي تغييرات خواص الكتروني نيمه­رساناي اكسيداينديم و دوپينگ شده با قلع در محلولهاي آبي با اسيديته‌هاي مختلف در حضور نور مرئي با تكنيك هاي الكتروشيميايي و تحقيق بر همكنش‌ برخي از رنگينه‌هاي آزو در محلولهاي آبي با چند سورفكتانت‌ و بررسي ارتباط بين خواص الكتروني نيمه­رسانا و خواص توده‌اي محلول در جهت تخريب فوتوكاتاليزوري آلاينده هاي رنگي دكتر حبيب اشعثي دکتر اصغر زيني اصفهاني دكتر محمدحسين حبيبي علي حسن زاده 84.1.24 3
مطالعه پيوند شدن برخي داروهاي ضدسرطان با پروتئين آلبومين سرم و توسعه مباني نظري پيوند شدن ليگاند به بيوماکروملکول براساس مفهوم ظرفيت پيوندي دکتر شهرام تنگستاني نژاد دکتر عبدالخالق بردبار نسرين سهرابي 84.7.20 4
طراحي و مطالعه نظري كليدهاي مولكولي (نانوكليدهاي) چندراهه -

دکتر حسن سبزيان

داود فرمان زاده 85.6.19 5
الف) خواص فيزيكوشيميايي و پيوندشدن به DNA يكدسته از پورفيرين‌هاي كاتيوني مزوتتراكيس (1- متيل پيريدينيوم4- ايل) پورفيرين پنتا استات ب) ارائه يك روش جديد جهت تجزيه و تحليل فرايند پيوندشدن ليگاند به بيو‌ماكرومولكولها بر اساس كميت‌هاي ترموديناميكي ذاتي متوسط - دکتر عبدالخالق بردبار حميد دژم پناه 86.6.21 6
الف) خواص پيوندي و پايداري ساختاري گونه‎هاي مختلف ژنتيكي β-لاكتوگلوبولين ب) تجزيه وتحليل منحني‎هاي پيوندي اكسيژن-هموگلوبين بر اساس كميتهاي ترموديناميكي متوسط ذاتي - دکتر عبدالخالق بردبار سيد حبيب اله موسوي 87.7.17 7

رشته فيزيک

گرايش حالت جامد

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

تهية گارنتها و فريتهاي مغناطيسي جانشاني شده به کمک فرآيند مکانوشيميايي

دکتر اعظم پورقاضي دکتر محمدحسين عنايتي

دکتر جمشيد عميقيان

مرتضي مظفري

81.8.27

1

برخي خواص ترابري و مغناطيسي سيستم هاي فرمي: فاز A1 ابر شاره هليوم سه و ابررساناي FFLO

-

دکتر محمدعلي شاهزمانيان

رضا افضلي

82.11.27

2

وابستگي دمايي برخي از ضرايب ترابرد و مغناطيسي در دستگاههاي ابرشاره

-

دکتر محمدعلي شاهزمانيان

حشمت الله ياوري

84.2.20

3

محاسبه‌ي گراديان ميدان الكتريكي در مكان ناخالصي كادميوم در تركيبات USn3 و UIn3 - دکتر اعظم پورقاضي زهرا نوربخش 84.6.26

4

جايگزيدگي الكترون‌هاي 5f در تركيبهاي PuPd3 و PuSn3 - دکتر اعظم پورقاضي سيد مهدي بيضايي 84.12.21 5
تهيه ي پودرهاي بس ريز گارنت ايتريوم آهن جانشاني شده با بيسموت به روش مکانوشيميايي و بررسي تاثير نسبت مولي بيسموت جانشاني شده و اندازه ي ذرات بر ويژگي هاي مغناطيسي آن دکتر مرتضي مظفري دکتر جمشيد عميقيان احمد حسن پور 85.3.31 6
ويژگيهاي ساختاري، الكتروني و اپتيكي كالكوژنيدهاي باريم و استرانسيوم در فازهاي سديم كلرايد و سزيم كلرايد - دکتر اعظم پورقاضي مهرداد دادستاني 86.1.18 7
ديناميك نابودي عيوب در بلور مايع نماتيك - دکتر محمدعلي شاهزمانيان عرفان کديور 86.2.5 8
طراحي آلياژهاي بدون سرب مورد استفاده در صنايع بسته بندي الكترونيك از طريق مدلسازي چند مقياسي عددي - دکتر محمدتقي فلاحي دکتر هاشم رفيعي تبار جمال داودي 86.2.26 9
بررسي رفتار يک قطعه‌ي تداخل کوانتومي داراي دو نانو‌سيم و دو پايه‌ي مزوسکوپيک ابر‌رسانا دکتر حشمت اله ياوري دکتر  محمدعلي شاهزمانيان محمد اعتصامي 86.6.20 10
گذار فردريكز در آميخته بلورهاي مايع نماتيك، كلوئيدها و ذرات نانو دکتر علي قنادزاده گيلاني دکتر  محمدعلي شاهزمانيان سعيده شعاري نژاد 86.9.21 11
بررسي نوسانات بلوخ و انتقال ذره در مقياس نانو به روش هاي جبري - دکتر فردين خيرانديش حسن پهلواني 86.10.22 12

رشته فيزيک

گرايش اتمي-مولکولي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

حالتهاي همدوس غيرخطي ميدان تابشي و برهم‎كنش آنها با سيستم اتمي

دکتر رسول رکني زاده

دکتر محمود سلطان الکتابي

محمدحسين نادري

82.12.20

1

توليد حالت هاي همدوس تعميم يافته در پايه هاي متعامد و نامتعامد

دکتر سيد طارق علي

دکتر رسول رکني زاده

محمدکاظم توسلي

84.4.5

2

مكانيك كوانتومي سيستم هاي اتلافي و برهمكنش آنها با ميدان كوانتومي خلاء - دکتر فردين خيرانديش مجيد عموشاهي خوزاني 85.7.26 3
ساختار هندسي حالت هاي همدوس غيرخطي دکتر محمدحسين نادري دکتر رسول رکني زاده علي مهدي فر 86.9.14 4
بررسي نمايه سطح لايه هاي نازک رساناي شفاف دکتر امير سيد حسن روضاتيان دکتر احمد کياست پور دکتر حميدرضا فلاح داود رئوفي 86.11.8 5

رشته فيزيک

گرايش پلاسما

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

واگَرداني مُد و انتشار امواج در پلاسماهاي با ناهمگني و پيکربندي دوبعدي

-

دکتر بيژن شيخ الاسلامي سبزواري

نورا نصيري مفخم

84.4.7

1

رشته فيزيک

گرايش هسته اي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

مطالعه توزيع هسته هاي پرتوزاي طبيعي در بعضي مناطق خليج فارس

-

دکتر مجتبي مستجاب الدعواتي دکتر اسماعيل حسن زاده دکتر حسين فقيهيان

محمدرضا عبدي

84.11.29

1

رشته فيزيک

گرايش نجوم

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

رصد و تحليل سيستم دوتايي آر زد ذات الکرسي و بررسي 13 سيستم دوتايي فراکهکشاني

-

دکتر احمد کياست پور دکتر نعمت اله رياضي

کاظم نفيسي

84.12.3

1

رشته فيزيک

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

بررسي نيروهاي عامل تغييرات فصلي سطح تراز در طول محور خليج فارس

دکتر سوئيفت

دکتر احمد کياست پور دکتر اسماعيل حسن زاده

فهيمه حسيني بالام

85.11.25

1

رشته رياضي

گرايش آناليز

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

خاصيت پايداري فضاهاي اندازه هاي با مقدار برداري و فضاهاي عملگرها

-

دکتر جعفر زعفراني

محسن عليمحمدي

77.7.-

1

تعادلها، نابرابريهاي تغييراتي تعميم يافته و نقطه ثابت

دکتر صغري نوبختيان

دکتر جعفر زعفراني

مجيد فخار

82.3.24

2

كلاسهاي بئر و برل و قضيه باناخ– استون

دکتر محمدرضا پورياي ولي

دکتر جعفر زعفراني

حميدرضا شاطري

83.8.27

3

خاصيت نقطه ثابت براي توابع تك مقداري و چند مقداري

دکتر صغري نوبختيان

دکتر جعفر زعفراني

عليرضا اميني هرندي

84.3.4

4

ميانگين پذيري داخلي نيمگروههاي موضعاٌ فشرده و جبرهاي آنها دکتر رسول نصراصفهاني دکتر محمود لشگريزاده بهرام محمدزاده 84.6.23

5

نگاشتهاي جداکننده ومرکز توپولوژيک جبرهاي نيم گروهي دکتر رسول نصراصفهاني دکتر علي رجالي سعيد مقصودي 85.6.16 6
ميانگين پذيري، ميانگين پذيري بنيادي و ميانگين پذيري تقريبي برخي جبرهاي باناخ دکتر علي رجالي دکتر محمود لشگريزاده حجت اله سامع 85.7.26 7
توابع اينوکس اسکالري و مقدار برداري دکتر مجيد فخار دکتر جعفر زعفراني طوبي جبروتيان 85.7.27 8
تعادلهاي برداري و كاربردهاي آن دکتر مجيد فخار دکتر جعفر زعفراني علي فرج زاده 85.7.27 9
آناليز هارمونيک روي گروپوييدها دکتر علي رجالي دکتر محمود لشگريزاده حبيب اميري 86.3.16 10
ميانگين پذيري و منظم پذيري جبرهاي وزني نيم گروهي و دوگان دوم آنها دکتر حميدرضا ابراهيمي ويشکي دکتر علي رجالي محمد ابوالقاسمي 86.12.1 11
تحدب تعميم يافته روي خمينه‌هاي ريماني دکتر صغري نوبختيان دکتر محمدرضا پورياي ولي علي باراني 87.1.28 12
يکنوايي و تحدب تقريبي دکتر جعفر زعفراني دکتر محمود لشگريزاده محبوبه رضايي 87.2.18 13

رشته رياضي

گرايش جبر

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

خواص جايگشتي در گروهها

-

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

بيژن طائري

78.2.28

1

برخي شرايط ترکيباتي روي گروهها

-

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

عليرضا عبدالهي

79.6.28

2

آناليز روي جبرهاي لائو

دکتر محمود لشگريزاده بمي

دکتر علي رجالي

رسول نصراصفهاني

80.5.13

3

گروه هاي پوشيده شده توسط تعداد متناهي زيرگروه - دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي دکتر عليرضا عبدالهي سيد مجيد جعفريان اميري 84.10.14 4
مباحثي در تعميم جبرهاي لي آفين، سيستمهاي ريشه و گروههاي وايل دکتر رضا انشائي دکتر رسول رکني زاده دکتر سعيد اعظم مليحه يوسف زاده 85.6.22 5
چنبره هاي لي و زيرجبرهاي نقاط ثابت آنها دکتر محمدرضا پورياي ولي دکتر سعيد اعظم ولي اله خليلي 85.12.- 6
گروههاي با يک پوشش کاهش يافته بيشين - دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي دکتر عليرضا عبدالهي محمدجواد عطائي 86.3.19 7
نمايش گروههاي وايل افين تعميم يافته دکتر عليرضا عبدالهي دکتر سعيد اعظم ولي اله سنايي 86.4.23 8
گروهايي که درآنها هر عضو با تصوير هاي درونريختي خود جابجا مي شود - دکتر عليرضا عبدالهي دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي احمد آقافقيهي آفاراني 86.8.9 9
مطالعه انواع خاصي از خودريختي هاي گروهي - دکتر عليرضا عبدالهي دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي مهدي شعباني عطار 87.4.1 10
مطالعه گراف ناجابجايي وابسته به يک گروه - دکتر عليرضا عبدالهي دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي عزيزاله آزاد 87.10.11 11

رشته زيست شناسي

گرايش سيستماتيک گياهي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

تاكسونومي و بيوسيستماتيك جنس Aegilopsدر ايران

دکتر علي اصغر رمک معصومي دکتر منوچهر خردمندنيا

دکتر محمدرضا رحيمي نژاد

مريم کشاورزي

81.2.25

1

بررسي تاکسونوميک جنس Agropyron در ايران

دکتر مصطفي اسدي دکتر فريدون ترمه

دکتر احمد آرياوند

مهدي يوسفي

81.6.27

2

بررسي تاکسونومي و سيتوتاکسونومي جنس LOLIUM L. در ايران

دکتر مصطفي اسدي دکتر حسين ميرزايي ندوشن

دکتر احمد آرياوند

سيد عباس ميرجليلي

81.9.-

3

تاكسونومي و سيوتاكسونومي (سيتوژنتيك و مطالعه كاريوتيپ) جنس .Triticum L در ايران

دکتر منوچهر خردمندنيا

دکتر محمدرضا رحيمي نژاد دکتر جمال صاحبي

نواز خرازيان

82.6.24

4

بررسي فلور جلبكي رودخانه زاينده‌رود

دکتر محمد ابراهيم نژاد

دکتر طاهر نژادستاري دکتر محمدرضا رحيمي نژاد

سعيد افشارزاده

82.6.24

5

مطالعه تنوع ژنوم D در گونه Aegilops tauschii Coss. در ايران با استفاده از مارکرهاي مولکولي دکتر جي. اس. هسلوب-هاريسون دکتر صادق وليان بروجني دکتر محمدرضا رحيمي نژاد حجت اله سعيدي 84.9.9 6
مطالعه ي تاكسونوميك بخش هاي Onobrychoidei DC.، Erioceras Bunge و Hololeuce Bunge از جنس Astragalus L. در ايران دکتر علي اصغر معصومي دکتر محمدرضا رحيمي نژاد مسعود رنجبر 85.6.15 7
مطالعه سيستماتيك و تحليل روابط خويشاوندي در كمپلكس (Festuca - Lolium (Poaceae در ايران با استفاده از صفات ريخت شناختي و روش هاي مولكولي دكتر مصطفي اسدي دكتر بهزاد قره ياضي دكتر حجت اله سعيدي دكتر محسن مردي مجيد شريفي تهراني 87.7.30 8

رشته زيست شناسي

گرايش فيزيولوژي گياهي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

بررسي روابط متقابل بين‌آزوسپيريلوم‌ برازيلنس و سلولهاي ريشه‌ گندم در ‌مراحل اوليه ‌آلوده سازي‌ ريشه

دکتر عليرضا قنادي

دکتر اکبر مستاجران دکتر گيتي امتيازي

ريحانه عموآقايي

80.10.23

1

تأثير مس، كادميوم و سرب برروي سنتز بتاكاروتن در جلبك سبز تك سلولي Dunaliella salina

دکتر منوچهر خردمندنيا

دکتر منصور شريعتي

سيما يحيي آبادي

82.1.30

2

پاسخ آنتي‌اکسيداني جلبك تك‌سلولي Dunaliella salina به افزايندگي اثر فتواكسيداتيو توسط تيمار دماي پايين - دکتر منصور شريعتي مريم مددکار حق جو 85.4.28 3
اکوفيزيولوژي گياه Cleome heratensis Bunge et Bien. Ex Boiss.؛ گونه بومي سرپنتين ايران - دکتر سيد مجيد قادريان دکتر آلن بکر طهماسب آسمانه 85.6.27 4
اثر تنش شوري بر باززايي، پرولين، کربوهيدرات و پروتئوميکس گياه گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum Mill.) - دکتر علي اکبر احسانپور فريبا اميني 85.8.16 5
بررسي رابطه آبسيزيک اسيد و سنتز بتا کاروتن در جلبک سبز تک ياخته اي Dunaliella salina دکتر حسن ابراهيم زاده دکتر منصور شريعتي جنت سرمد 86.6.4 6
بررسي شدت تعرق، مقدار کلروفيل، رشد، محصول دانه و فعاليت نيتروژناز در تلقيح منفرد و توام آزوسپيريلوم برازيلنس و ريزوبيوم مليلوتي در گندم دکتر گيتي امتيازي دكتر ريحانه عموآقايي دکتر اکبر مستاجران مهري عسكري مهرآبادي 87.6.23 7
بررسي فيزيولوژيك و مولكولي تحمل شوري در گياه سيب زميني در شرايط اين ويترو دكتر غلامرضا بلالي دكتر اكبر مستاجران دکتر علي اکبر احسانپور كيوان آقائي جويني 87.6.24 8
بررسي اثرات ساليسيليک اسيد و متيل جاسمونات بر توليد گليسيريزين و بيان دو ژن SQS و bAS در کشت ريشه شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra L.) دكتر غلامرضا اصغري دکتر علي اکبر احسانپور ليلا شباني 87.7.21 9
فيزيولوژي جذب نيترات توسط ناقل NRT2.1 در گياه ترانسژني تنباكو (Nicotiana plumbaginifolia) - دکتر منصور شريعتي پرژك ذوفن 87.9.26 10

رشته ميكروبيولوژي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

بهينه سازي فيزيولوژيكي و ژنتيكي سولفورزدايي از دي‌بنزوتيوفن توسط ميكروارگانيسم‌ها دكتر سيد حميد زركش دكتر گيتي امتيازي دكتر ايرج نحوي زهرا اعتمادي فر 87.4.24

1

بهينه سازي توليد بيواتانول در مخمر ساکارومايسس سرويزيه از طريق مهندسي متابوليک دكتر منوچهر توسلي دكتر كامران قائدي دكتر ايرج نحوي دكتر سيد حميد زركش محسن مبيني دهكردي 87.6.18 2

رشته زمين شناسي

گرايش چينه شناسي و فسيل شناسي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

چينه نگاري زيستي و سكانسي نهشته هاي كربونيفر در ايران مركزي

دکتر حسين وزيري مقدم

دکتر محمدعلي جعفريان دکتر يعقوب لاسمي

محمدنبي گرگيج

81.6.27

1

چينه نگاري رسوبات پرمين (سازند جمال) در حوضه طبس

دکتر حسين وزيري مقدم

دکتر محمدعلي جعفريان دکتر يعقوب لاسمي

عزيزالله طاهري

81.6.27

2

بيواستراتيگرافي رسوبات دونين پسين (فرازنين) در ايران مرکزي (کرمان، اصفهان، طبس) بر اساس بازوپايان

دکتر محمد داستانپور

دکتر محمدعلي جعفريان دکتر علي همداني

محمدرضا کبريائي زاده

81.12.4

3

بيواستراتيگرافي مرز فرازنين- فامنين در دو ناحيه اصفهان و طبس

دکتر حسين فقيهيان prof. John Talent

دکتر مهدي يزدي

حسين غلامعليان

82.4.9

4

چينه‌شناسي رسوبات اليگوسن ـ ميوسن (سازند قم) درغرب اردستان ـ شمال نائين

دکتر علي صيرفيان دکتر حسين وزيري

دکتر علي همداني دکتر مهدي يزدي

حسين ترابي دستگردوئي

82.5.5

5

چينه‌نگاري زيستي، محيط‌هاي رسوبي و چينه‌نگاري سكانسي سازند تاربور در زاگرس مركزي (شهركرد تا شيراز)

دکتر عزيزاله طاهري

دکتر حسين وزيري مقدم دکتر يعقوب لاسمي

امراله صفري

84.3.2

6

تاكسونومي و بيواستراتيگرافي تريلوبيت هاي اردويسين در البرز شرقي و شرق ايران مركزي (نواحي دامغان و طبس)

دکتر رابرت اونز دکتر لئونيد پوپوف

دکتر محمدعلي جعفريان

منصوره قبادي پور

84.4.6

7

چينه نگاري زيستي، رخساره هاي ميکروسکوپي و چينه نگاري سکانسي سازند آسماري از تاقديس گورپي (لالي) تا کوه خويز (بهبهان)

دکتر عزيزاله طاهري

دکتر حسين وزيري مقدم دکتر علي همداني

مسعود کيمياگري

84.4.27

8

بيواستراتيگرافي نهشته هاي دونين فوقاني فامنين)) درالبرز شرقي برمبناي گونياتيت‌ها، بازوپايان ‌ و كنودونت‌ها دکتر سيد محمدعلي جعفريان دکتر مهدي يزدي سيد محمود حسيني نژاد 85.2.25 9
چينه نگاري زيستي، ريزرخساره هاي ميكروسكپي و چينه نگاري سكانسي سازند آسماري در تنگ گرگدان (شمال گچساران) و چمن بلبل (شمال غرب فهليان) دکتر علي صيرفيان دکتر عزيزاله طاهري دکتر حسين وزيري مقدم مهناز اميرشاه کرمي 85.10.25 10
چينه نگاري زيستي و رخساره هاي ميکروسکوپي سازند اسفنديار در بلوک طبس از ديهوک تا محمدآباد دکتر حسين وزيري مقدم دکتر علي همداني حسينعلي بگي 85.12.14 11
شناسايي و پالئواکولوژي جلبک ها واسفنج هاي آهکي پرمين(سازند جمال) در ناحيه طبس (حوض دو راه، باغ ونگ وده محمد) دکتر باباصنوبري- داريان دکتر حسين وزيري مقدم دکتر علي همداني کوروش رشيدي 85.12.21 12
زيست چينه نگاري ريزبقاياي ماهيان دونين پسين - كربونيفر آغازين ايران مركزي دکتر علي صيرفيان دکتر مهدي يزدي دکتر ميکا گينتر واچيک هايراپطيان 86.11.14 13
مطالعه چينه نگاري زيستي و بيوفاسيس نهشته هاي فامنين – تورنزين در مقطع شهميرزاد، البرز دکتر حسين وزيري مقدم دکتر مهدي يزدي طاهره حبيبي 87.4.12 14

رشته زمين شناسي

گرايش پترولوژي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

تحول تكتونومتامورفيك و ماگماتيك ناحيه بين شهركرد و داران (زون سنندج – سيرجان، ايران)

دکتر محمد محجل

دکتر ايرج نوربهشت دکتر محمود خليلي

عليرضا داوديان دهکردي

84.7.20

1

بررسي ماگماتيسم آلکالن در شمال گلپايگان دکتر ايرج نوربهشت دکتر همايون صفايي دکتر موسي نقره ئيان مرتضي شريفي 86.10.17 2
کاني شناسي و ژئوشيمي دگرسانيهاي گرمابي در کمان ماگماتيسم سنوزوئيک ايران مرکزي (استان اصفهان) و البرز غربي، زون طارم سفلي (استان قزوين) دکتر محمود خليلي دکتر مهدي حسيني دکتر فرحناز دليران دکتر ايرج نوربهشت بتول تقي پور 86.12.20 3
مطالعه ماگماتيسم توده گرانوديوريتي منطقه جنوب قروه (كردستان) دكتر علي اصغر سپاهي گرو دکتر محمود خليلي اشرف تركيان 87.3.13 4
بررسي هاي پترولوژيكي با تأكيد بر پهنه هاي دگرساني و ارزيابي آثار زيست محيطي آن ها در سرزمين آتشفشاني شمال شهركرد دكتر موسي نقره ئيان دكتر حميدرضا پيروان دکتر محمود خليلي سيد نعيم امامي 87.3.20 5