تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 5/5/82

رشته و گرايش : زمين شناسي-چينه شناسي و فسيل شناسي

استاد مشاور : دکتر علي صيرفيان-دکتر حسين وزيري

نام و نام خانوادگي : حسين ترابي دستگردوئي

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر علي همداني-دکتر مهدي يزدي

چينه‌شناسي رسوبات اليگوسن ـ ميوسن (سازند قم) درغرب اردستان ـ شمال نائين

چكيده

به منظور مطالعات بيواستراگرافي رسوبات اليگوـ ميوسن (سازند قم) در منطقه نائين-اردستان دو مقطع چينه‌نگاري انتخاب و مطالعه شده است. مقطع اول درشمال نائين و در حاشيه جنوبي كوير نائين-انارك، نزديك مزرعه عباس‌آباد انتخاب گرديد. در اين محل رسوبات الگو‌ـ ميوسن با 245 متر ضخامت وبا شيب بسيار تند عمدتاً داراي تركيب مارن باميان لايه‌هاي آهكي بوده كه به طور هم شيب بر روي رسوبات تخريبي وقاره‌اي سازند قرمز زيرين قرار گرفته و توسط ماسه‌سنگ‌, كنگلو‌مراي قرمز رنگ سازند قرمز بالائي پوشيده مي‌شوند. نهشته‌هاي اليگو-ميوسن از نظر ميكرو‌فونا فقير بوده و بعضي از ميكرو فسيلهاي شناخته شده درآن عبارتند از:

Rotalia viennoti,. Archaias sp,. Miliolida., Archaias operculiformis., Triloculina sp.

در عوض فراواني ماكروفسيلها در اين برش چشمگير بوده و گونه‌هاي زيادي شامل:

Turritella editata., Ampulinatica sp., Echinolampa amplus., Crassicosta. Ostrea digitata

گسترش قابل ملاحظه‌اي دارند و در دو بخش از مقطع افق اسپوند‌يلوس دار و افق توريتلا‌دار بعنوان لايه‌هاي كليدي (key beds) قابليت تعقيب وانطباق (Corolation) دارند. بر اساس مطالعات پتروگرافي انجام شده رسوبات اليگو ـ ميوسن در اين منطقه متشكل از نه ميكروفاسيس بوده و شامل سه سيكل رسوبي مي باشد.

مقطع دوم در غرب اردستان و در كنار مزرعه خرما‌آباد انتخاب و مطالعه گرديده است. در اين برش رسوبات اليگوـ ميوسن با 435 متر ضخامت شامل تناوبي از آهك ومارن با كنتاكت فرسايشي به صورت آذرين پي (Noneconformity) بر روي سنگهاي ولكانيكي (آندزيت ـ آندزي بازالت) متعلق به ائوسن قرار گرفته و در انتها توسط آبرفت پوشيده مي‌شود. نهشته‌هاي اليگو ـ ميوسن در اين برش از نظر ميكروفوناغني بوده وتعدادي از جنس وگونه‌ةاي شناسايي شده در اين برش عبارتند از:

Eulepidina elephantina, Eulepidina delitata, Nummulites fichiteli, Peneroplis thomasi, Auostrotrillina asmaricus, Borelis pygaeaus

بر اساس انتشار ميكروفسيلهاي شناسايي شده در اين برش شش بيوزون شناسايي و معرفي گرديد و از ديد‌گاه بيوفاسيس وسكانس استراتيگرافي يازده بايوفاسيس شناسايي شده كه مبين يك شلف باز از پلت‌فرم‌هاي كربنامه (بدون سد) در اين ناحيه در زمان اليگو ـ ميوسن مي‌باشد وتوالي رسوبي آن به سه سكانس رسو‌بگذاري قابل تفكيك‌ مي‌باشد.

با توجه به جنس وگونه‌هاي شناسايي شده سن رسوبات سازند قم در نواحي مورد مطالعه شاتين تا آكيتانين مي‌باشد.