تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 9/4/82

رشته و گرايش : زمين شناسي-چينه شناسي و فسيل شناسي

prof. John Talent-استاد مشاور : دکتر حسين فقيهيان

نام و نام خانوادگي : حسين غلامعليان

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر مهدي يزدي

بيواستراتيگرافي مرز فرازنين- فامنين در دو ناحيه اصفهان و طبس

چكيده

يكي از مهمترين موضوعاتي كه در سالهاي اخير مورد توجه ديرينه شناسان بوده است شناسايي دقيق مرزهاي دورانها، دوره ها و اشكوبها مي باشد. اصول تفكيك واحد هاي چينه شناسي مبتني بر شناسايي فسيلهاي موجود در آنها و تغييرات ايجاد شده در گونه ها و جمعيت آنها است. در بعضي موارد تغيير و تحول در جانداران به صورت نابودي دسته جمعي انواع زيادي از آنها مي باشد كه به آن انقراض بزرگ يا Mass Extinction مي گويند. در طول فانروزوئيك حداقل پنج انقراض بزرگ اتفاق افتاده است كه انقراض دونين پسين از نظر قدمت دومين آنها مي باشد.

مطالعات زيادي تا كنون بر روي تواليهاي دونين پسين در سراسر دنيا انجام شده و مرز فرازنين-فامنين به صورت دقيق مشخص شده است. تحقيق حاضر اولين كاري است كه در اين مورد در ايران انجام مي گردد و اساس آن بر مطالعه كنودونتها نهاده شده است. چهار برش جهت مطالعه انتخاب شده اند كه عبارتند از: چاهريسه، حوض دوراه، قلعه كلاغو و كال سردر. تعداد 149 نمونه جهت جدا سازي كنودونها برداشته شد كه 54 عدد از آنها حاوي كنودونتهاي مورد نظر بودند. سي وسه گونه و زير گونه مربوط به شش جنس كنودونتي در اين نمونه ها شناسايي شدند. بيوزوناسيون كنودونتها در برش چاهريسه سبب شناسايي يك بيوزون در فرازنين پسين و سه بيوزون در فامنين پيشين گرديد. برش كال سردر نيز داراي دو بيوزون در فرازنين پسين مي باشد. همچنين در هر دو مقطع حوض دوراه و قلعه كلاغو يك بيوزون در فرازنين پسين و يك بيوزون در فامنين پيشين شناسايي شد.

بررسيهاي انجام شده روي بخش تخريبي موجود در وسط اين دو مقطع نشان داد كه در جنوب كوههاي شتري، يك خشكي زايي در ابتداي فامنين اتفاق افتاده و بخشي از رسوبات فرازنين پسين منطقه فرسايش يافته است و در نتيجه مرز فرازنين-فامنين در جنوب كوههاي شتري ناپيوسته مي باشد. مشاهدات صحرائي و بررسي هاي ديرينه شناسي نشان مي دهند كه مرز فرازنين - فامنين در مناطق اصفهان (چاهريسه) و كال سردر به صورت پيوسته است به صورتي كه در كال سردر به احتمال زياد محيط رسوبي از فرازنين پسين به طرف فامنين مياني بطور دائمي در حال عميق شدن بوده است ولي در مقطع چاهريسه فقط نوسانات اندكي در محيط وجود داشته است.