تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/1/82

رشته و گرايش : زيست شناسي-فيزيولوژي گياهي

استاد مشاور : دکتر منوچهر خردمندنيا

نام و نام خانوادگي : سيما يحيي آبادي

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر منصور شريعتي

تأثير مس، كادميوم و سرب برروي سنتز بتاكاروتن در جلبك سبز تك سلولي Dunaliella salina

چكيده

Dunaliella يك جلبك تك سلولي سبز تاژكدار از تيره كلروفيسه مي باشد. برخي از سويه هاي گونه Dunaliella salina قادر به سنتز و تجمع مقدار قابل ملاحظه أي بتاكاروتن در پاسخ به راديكال هاي آزاد توليد شده درون سلول هاي در معرض نور زياد و يا ساير عوامل تنش زا مي باشند. با توجه به اينكه در سلول هاي گياهي، برخي يون هاي فلزات سنگين بسيار فعال بوده و قادر به توليد راديكال هاي آزاد مي باشند. جهت فهم بهتر سنتز بتاكاروتن در جلبك سبز Dunaliella در پاسخ به غلظت هاي مختلف فلزات، اين پايان نامه طراحي شده است. دو سويه از D. salina يعني سويه هاي ايراني و استراليايي در محيط كشت در غلظت هاي مختلف عنصر ضروري +Cu2و(0635/0 و 005/0 و 05/0 و 5/0 ميلي گرم در ليتر) و عناصر غير ضروري +Cu2 و +Pb2و(0 و 005/0 و 05/0 و 5/0 ميلي گرم در ليتر) كشت داده شدند. تعداد سلول، مقادير كلروفيل a ، كلروفيل b ، كلروفيل كل، فئوفايتين a ، بتاكاروتن، +Mg2 و +Ca2 سلولي، غلظت هاي فلز مورد مطالعه در سلول ها، نرخ تنفس و فتوسنتز، مقادير پروتئين و كربوهيدرات كل و تغييرات مرفولوژيك سلول ها اندازه گيري شدند. نتايج نشان مي دهد كه در هر دو سويه در غلظت هاي 005/0 و 5/0 ميلي گرم در ليتر يون مس و در غلظت هاي 005/0 ، 05/0 و 5/0 ميلي گرم در ليتر يون هاي كادميوم و سرب در محيط كشت، نرخ رشد (تعداد سلول و ميزان كلروفيل كل) كمتر از شاهد است. در هر دو سويه در برخي غلظت هاي فلزات، مقدار بتاكاروتن سلول ها افزايش يافت. به نظر مي رسد كاهش نرخ رشد و افزايش ميزان بتاكاروتن سلول ها بواسطه كمبود عناصر ضروري نظير منيزيوم و كلسيم بواسطه وجود يون هاي فلزي مذكور مي باشد. از سوي ديگر احتمال مي رود كه سلول هاي D. salina بعد از آنكه در معرض غلظت زياد يون هاي فلزي قرار مي گيرند جهت جلوگيري از ورود زياد يون ها از مكانيسم هاي متفاوتي از جمله افزايش سنتز پلي ساكاريد استفاده مي نمايند. همچنين هيچ نوع تغيير مرفولوژيك در سلول ها مشاهده نگرديد اما در غلظت هاي بالا تحرك سلول ها كاهش يافت.

كلمات كليدي:Dunaliella salina ، Ca2+، Mg2+ ، Cu2+، Cd2+ ، Pb2+ ، بتاكاروتن.