تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : کريم اسماعيل پور

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر ايرج محمدپوربلترک-دکتر مجيد ميرمحمدصادقي

تاريخ دفاع : 1/8/81

رشته و گرايش : شيمي-آلي

استاد مشاور : -

روش هاي جديد براي تبديل تركيبات تيو كربونيل به تركيبات كربونيل مربوطه و تهيه استر ها و آميد ها با استفاده از الكل ها و آمين ها از طريق واكنش هاي هك

چكيده

اين پايان نامه شامل دو قسمت است:

در قسمت اول، يك روش جديد و مناسب براي تبديل تركيبات تيوكربونيل به تركيبات كربونيل مربوطه معرفي مي گردد. اين واكنش ها در شيمي آلي سنتزي بسيار مفيد مي باشند.

تيوآميد ها، تيواوره ها و تيونواستر ها در واكنش با اكسون تحت شرايط فاز جامد يا در استونيتريل جوشان با راندمان عالي به مشتقات اكسوي مربوطه تبديل مي گردند. تحت همين شرايط، تيوكتون ها در مخلوط واكنش بدون تغيير باقي مي مانند. بنابراين تيوآميد ها، تيواوره ها و تيونواستر ها در حضور تيوكتون ها با گزينش پذيري بالا محافظت زدايي مي گردند، كه اين امر نشان دهنده مزيت قابل توجه اين روش مي باشد.

همچنين محافظت زدايي تركيبات تيوكربونيل به تركيبات كربونيل مربوطه با استفاده از بنزيل تري فنيل فسفونيوم،n-بوتيل تري فنيل فسفونيوم و تترا-n-بوتيل فسفونيوم پراكسودي سولفات مورد بررسي قرارگرفت. نتايج تجربي نشان مي دهند كه تيوآميد ها، تيواوره ها و تيونواستر ها توسط معرف هاي ذكر شده تحت شرايط رفلاكس در استونيتريل با راندمان بالا به تركيبات كربونيل مربوطه تبديل مي گردند. تيوكتون ها نظير تيوبنزوفنون و تيوفلوئورنون تحت همين شرايط با راندمان خوب به بنزوفنون و فلوئورنون تبديل مي گردند درحاليكه 4-نيتروتيوبنزوفنون، 2-آمينوتيوبنزوفنون و 4-كلروتيوبنزوفنون در محيط واكنش دست نخورده باقي مي مانند.

به طور خلاصه دراين پايان نامه يك روش مناسب و انتخاب گر براي تبديل تركيبات تيوكربنيل به تركيبات كربونيل مربوطه معرفي مي گردد. علاوه بر اين زمان كوتاه واكنش، جداسازي آسان محصولات، پايداري، تهيه آسان و عدم سميت واكنشگر ها از مزاياي اين روش مي باشند.

در قسمت دوم اين پروژه، كربونيلاسيون آريل هاليد ها در حضور كاتاليست پالاديوم و آمين نوع سوم با استفاده از الكل ها، فنل ها و آمين مورد بررسي قرار گرفت.

در اين واكنش ها چندين حلال شامل دي متيل فرماميد، تولوئن و تتراهيدروفوران و نيز آمين هاي نوع سوم نظير تري اتيل آمين و تري بوتيل آمين مورد بررسي قرار گرفت و نتايج تجربي نشان داد كه بهترين نتايج با دي متيل فرماميد و تري بوتيل آمين به دست آمد.

نتايج آزمايشات نشان مي دهند که الكل ها از فنل ها و آمين هاي آليفاتيك از آمين هاي آروماتيك فعاليت بيشتري دارند زيرا قدرت هسته دوستي الكل ها و آمين هاي آليفاتيك بيشتر است. در اين واکنش ها يدوبنزن از برموبنزن فعال تر و كلروبتزن تقريبأ غير فعال مي باشد.

همچنين مشخص گرديد كه افزايش مقدار كاتاليزور پالاديوم كلريد (II) و تري فنيل فسفين و يا افزايش فشار گاز منوكسيدكربن برروي پيشرفت واكنش تغييري ايجاد نمي كند.

در نتيجه در قسمت دوم پايان نامه، يك روش مؤثر با راندمان خوب، گزينش پذيري بالا و شرايط ملايم براي كربونيلاسيون الكل ها،فنل ها و آمين ها ارائه شده است.