تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 23/7/82

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر طاهره خوشحال-دکتر محمد فشارکي

نام و نام خانوادگي : حميدرضا قانوني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر جمشيد مظاهري

جمال الدين محمـّد بن كمال الدين عبدالرزاق اصفهاني

چكيده

ديوان جمال‌الدين عبدالرزاق اصفهاني يكي از شاعران برجستة اصفهان تاكنون دوبار به چاپ رسيده است. طبع نـــخست بــرگزيده‌اي از ديوان است كه توسط اديب نيشابوري استاد دانشگاه معقول و منقول خراسان در سال 1310 به چاپ رسيده است و داراي سه هزار و ششصد سي و هفت بيت است و طبع دوم توسط وحيد دستگردي در سال 1320 به چاپ رسيده است اين ديوان نيز مجموعاً داراي هشت هزارو دويست و شصد و پنج بيت است.

چاپ دوم نسبت به چاپ اول امتيازهايي دارد اما ظاهرا ً مصححان نسخه‌هايي را كه بعداً شناخته شده است در اختيار نداشته‌اند و ديوانهايي كه ترتيب داده‌اند همة اشعار موجود جمال‌الدين نيست.

از طرفي در اين دو چاپ موارد مبهم و تاريك, بسيار است. از اين رو نويسندة اين سطور قصد كرده است بر اساس همة نسخه‌هاي موجود ‌آثار وي, ديوان اين شاعر نام آور قرن ششم اصفهان را به تصحيح آورد و بــا شيوه‌ ‌هاي علمي به تطبيق نسخه‌ها بپردازد و در حد توان مجموعه‌اي مستند از اشعار وي ترتيب دهد و شعر او را از جهات مختلف مورد بررسي قرار دهد و جايگاه او را در عرصة فرهنگ و ادب فارسي معلوم بدارد. اين مهم در اين مجموعه فراهم شده است و پيش روست.