تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 28/6/83

رشته و گرايش : جغرافياي انساني - برنامه ريزي شهري

استاد مشاور : دکتر مسعود تقوايي

نام و نام خانوادگي : خدارحم بزي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر ايران غازي-دکتر حسن بيک محمدي

تحليلي بر محدوديتهاي فضايي ـ كالبدي شهرزابل با تاكيد بر عوامل فرهنگي

چكيده

شهر زابل دردشت آبرفتي سيستان واقع شده كه به دليل وابستگي به آب ورودي (هيرمند) از افغانستان همواره با ناپايداري شرايط اقتصادي و فرهنگي روبرو بوده است. ورود هزاران افغاني(1979) بر معضلات مذكور به ويژه محدوديتهاي فضايي ـ كالبدي آن دو چندان افزوده است.

اين تحقيق با ارائه فرضيات زير:

1. محدوديت هاي فرهنگي در ساختار فضايي ـ كالبدي شهر زابل تاثير زيادي داشته است.

2. ورودگروه عظيمي از افاعنه ، محدوديتهاي فرهنگي را در ساختار فضايي كالبدي شهر زابل تشديد نموده است.

سعي در تحليل مسايل مزبور ، با استفاده از روش تحقيق ( علمي و تحليل ) و بهره مندي از مشاهده مصاحبه، پرسشنامه .نرم افزارهاي آماري و غيره داشته است.

نتايج بدست آمده از جمله ؛ كمبود امكانات فرهنگي و عدم استفاده مطلوب از آنها، كاركرد ضعيف سواد، تغيير هويت و اثر گذاري افاغنه، گسترش مشاغل غير رسمي و قاچاق كالا و...... فرضيات تحقيق را تاًييد نموده است.