تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/10/82

رشته و گرايش : جغرافياي انساني - برنامه ريزي شهري

استاد مشاور : دکتر ايران غازي

نام و نام خانوادگي : محمد سلماني مقدم

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمود هدايت

تحليل سازمان فضائي مراكز آموزشي در شهرري

چكيده

در فرآيند برنامه ريزي شهري استقرار و آرايش فضائي مطلوب امكانات و مراكز خدمات شهري از اهميت زيادي برخوردار است بر اساس همين اهميت برنامه ريزان و جغرافيدانان شهري در تلاش اند كه با مكان گزيني بهينه امكانات شهري زمينه تامين رفاه و آسايش شهروندان را محقق نمايند ودر اين رهگذر ضمن جلوگيري از تردد و رفت وآمد هاي اضافي از ميزان تنش ها و استرسها كاسته و در نهايت زمينه و بستر مناسب و مطلوب زندگي در مناطق شهري را مهيا نمايند .جغرافيا به عنوان علم برنامه ريزي فضائي كه به دنبال تعادل بخشي رابطه انسان با محيط است نيز سعي در ساماندهي فضاها به گونه اي دارد كه روابط ميان اجزا عناصر و بين سيستم ها به مطلوبترين نحو برقرار شود و تلاش جغرافيدان شهري معطوف ايجاد تعادل بين عناصر در فضاي شهري است.

در اين تحقيق به بررسي و تحليل سازمان فضائي مراكز آموزشي در شهرري پرداحته شده است و تلاش شده تا در راستاي استفاده مطلوب و بهينه از منابع و امكانات چگونگي مكانيابي و توزيع امكانات آموزشي و سازمان فضائي در ناحيه مطالعاتي تصوير گردد و مشخص شود كه مي بايد جهت گيريهاي آينده توسعه فضاهاي آموزشي به كدام طرف سوق پيدا نمايد .بر اساس بررسيهاي به عمل آمده مشخص گرديد كه علاوه بر وجود توزيع و پراكنش نامطلوب فضاهاي آموزشي در سطح ناحيه مورد مطالعه الگوي مطلوبي نيز جهت مكان گزيني بهينه اين مراكز در نزد سازمانهاي متولي و مرتبط با ايجاد مراكز آموزشي وجود نداشته و تلاش قابل قبولي نيز در اين زمينه مشاهده نمي شود كه همين مسئله باعث شده است كه نظام آموزشي كشور ما از استانداردهاي جهاني در خصوص توزيع مطلوب مراكز آموزشي و مهيا كردن فضاي آموزشي مناسب به لحاظ كمي و كيفي عقب باشد.

بديهي است كه مكان يابي مطلوب و توزيع منطقي مراكز آموزشي باعث افزايش كارائي و راندمان فعاليت اين مراكز خواهد شد .بنابراين تحقق سازمان فضائي مطلوب مراكز آموزشي به بهينه شدن و افزايش كارائي سيستم شهر نيز كمك وافري خواهد كرد .در اين رابطه با بررسي مدلها و الگوهاي موجود در خصوص مكان گزيني مراكز رفاهي خدماتي آموزشي و … مشخص شد كه با در نظر گرفتن عوامل جمعيت وسعت شبكه ارتباطي بافت شهري سطح و نوع كاربريها و استانداردهاي مربوط به لحاظ فاصله بين مراكز آموزشي استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيائي مي تواند به مكان گزيني مطلوب مراكز آموزشي منجر گردد.