تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 25/6/83

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سيد علي اصغر ميرباقري فرد

نام و نام خانوادگي : احمدرضا يلمه ها

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مهدي تدين-دکتر حسين آقاحسيني

تصحيح ديوان اديب صابر ترمذي

چكيده

ديوان اديب صابر تاكنون دوبار در ايران به چاپ رسيده است:

1- يكي چاپ 1334 از طرف كلاله خاور به كوشش علي قويم. اين چاپ بسيار مغلوط و نابسامان است ومشخص نيست كه ايشان چه نسخه‌اي از چه قرني را در دست داشته‌اند.

2- دومين چاپ اين ديوان ‌در سال 1343 توسط محمدعلي ناصح صورت گرفته است. متن ديوان درست عين نسخة خطي است كه در دسترس علامه قزويني بوده و متعلق به سال 714 هجري قمري است.

در اين اواخر(سال1380) هم آقاي احمد عبدالله در شهر ترمذ ازبكستان ، ديوان چاپي قويم را اساس قرار داده و چاپ ديگري سرشار از اغلاط انجام داده‌اند.

نگارنده با در دست داشتن بيش از بيست نسخة خطي و مقابله و مقايسة اين نسخ توانسته است نسخة مضبوط و منقحي از ديوان اين شاعر گرد آورد. در مقدمه نيز با معرفي شاعر و زندگي وسرگذشت وي و همچنين پرداختن به خصوصيات سبكي اين شاعر و اشاره به اغلاط دواوين چاپ شده قبلي از اين شاعر سعي شده است ضرورت تصحيح مجدد ديوان اين شاعر تبيين شود.

در پايان نيز فهرست اعلام و اماكن و منابع مورد تحقيق ارائه شده است.