تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 26/9/82

رشته و گرايش : جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر هوشنگ طالبي

نام و نام خانوادگي : مجتبي شاهنوشي فروشاني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر فريدون وحيدا-دکتر محمود کتابي

زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي تنوع نظام هاي سياسي

چكيده

در اين رساله به بررسي زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي تنوع نظامهاي سياسي مي پردازيم. همچنين انواع طبقه بندي هايي را كه از نظامهاي سياسي صورت گرفته مرور خواهيم كرد.

به لحاظ اهميت حكومت تقسيم بنديهاي گوناگوني از نظامهاي سياسي توسط جامعه شناسان و علماي سياست صورت گرفته است. ملاكهايي نظامهاي سياسي طبقه بندي شده اند عبارتند از: ميزان مشاركت مردم در حكومت، (ارسطو) ميزان مشاركت مردم و وجود يا عدم وجود قانون (منتسكيو) وضعيت نهادهاي سياسي (شيلز) فرهنگ حاكم بر جامعه (آلموند) نوع حاكم (بديع) تعداد احزاب (آرون) و ...

علاوه بر اين در مورد علل اين تفاوتها تحقيقاتي صورت گرفته و بحثهايي شده است كه مي توان به ارسطو منتسكيو مور دو توكويل روستو باربو آلموند و ليپست اشاره كرد.

در اين تحقيق يه بررسي زمينه هاي جامعه شناختي و اقتصادي تفاوت نظامهاي سياسي (در قالب دو فرضيه) مي پردازيم و رابطه عواملي چون سطح توسعه و شاخصهاي اجتماعي را با نظامهاي سياسي مي سنجيم.

نتايجي که بدست آورديم مبين رابطه متغيرهاي مورد بررسي و نوع نظام سياسي بوده است.