تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 22/10/82

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : دکتر حسين نگارش

نام و نام خانوادگي : مرتضي کريمي کرآبادي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدحسين رامشت

بررسي تحول ژئومورفولوژيكي ساحل تنگه هرمز

چكيده

يكي از مهمترين نواحي كه فرايند هاي شكلزا درآن تاثير مي گذارد ناحيه ساحلي است- ساحل منطقه اي است كه در آنجا خشكي و دريا با هم تلاقي مي كند- اين منطقه از يك طرف تحت تاثيرفرايندهاي شكلزا دريايي واز طرف ديگرتحت تاثيرفرايندهاي شكل ساز قاره اي قرار مي گيرد. بنابراين نواحي ساحلي همچون يك سيستم محيطي بسياربزرگ عمل مي كند واشكال ژئومورفولوژيكي با ويژگيهاي خاص خود را بوجود مي آوردكه نه درقالب درون قاره اي قابل تبيين است و نه منحصرامي توان آنها را به وسيله اصول حاكم بر محيط هاي آبي تشريح كرد. پس شايسته است كه اثر متقابل بين سيستمهاي طبيعي و اكولوژيكي موجوددر محيط،در يك روش متمايزمورد بررسي و مطالعه قرار گيرد.

فرايند شكلزا در اين نواحي از طرف دريا حركت امواج ،جزرو مد موجود در ساحل بر روي آب مي باشد كه در يك نوار ممتد به موازات خط ساحل در محدودهءدامنه جزرو مد عمل مي كند. ولي فرايند هاي شكلزا ازطرف خشكي شامل رود خانه ها و باد مي باشد كه مهمترين نقش رادر تحول و تكامل پهنه و خط ساحل به عهده دارند.

از آنجا كه در شكل گيري ساحل عوامل گوناگوني دخالت دارند،اين عوامل با هم داراي روابط گوناگوني هستند، براي درك صحيح چگونگي شكل گيري ساحل، بايد كل عوامل شكلزارا با هم بررسي نمود و نقش هريك از آنها رادر يك مجموعه بررسي كرد. لذا در اين پژوهش جهت شناخت مورفولوژي بخشهاي شمال شرقي و شمالي تنگه هرمز با اهداف ذيل مورد مطالعه قرار گرفت؛

ـ شناخت عوامل مؤثر از سوي دريا ، كه در تحول و فرسايش پهنه ساحل نقش ايفا مي كنند.

ـ تعيين عوامل مؤثر از سوي خشكي ، كه در تحول و فرسايش پهنه و خط ساحل نقش دارند و برآورد ميزان نقش هر يك نسبت به ساير عوامل.

ـ بررسي رابطه بين فرمها و قابليت ها و محدوديت هاي ساحلي در بهره برداري انساني و كاربري اراضي در ا بعاد عمراني و دفاعي.

با توجه به موضوع پژوهش، روش تحقيق در اين رساله، تركيبي از روشهاي ارزشيابي ، تحليلي ، مقايسه اي و اسنادي است.