تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 20/7/83

رشته و گرايش : جغرافياي انساني - برنامه ريزي شهري

استاد مشاور : دکتر محمدحسين پاپلي يزدي-دکتر ژان پيرديگارد

نام و نام خانوادگي : سيد اسکندر صيدايي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد حسن حسيني-دکتر هوشنگ طالبي

ارزيابي کانون هاي شکل گرفته اسکان عشاير در ده ساله اخير(نمونه ها: بکان، گل افشان و قراب)

چكيده

ارزيابي مي تواند با شناخت دقيق ابعاد موضوع ، نقاط قوت و ضعف را مشخص و تحقق توسعه پايدار را ممکن سازد. ارزيابي کانون هاي اسکان عشاير بکان، گل افشان و قراب در راستاي شناخت دقيق اين کانون ها و هدايت در جهت اهداف توسعه پايدار اين نقاط جمعيتي انجام گرفت.

سئوالات ويژه اين تحقيق در راستاي ارزيابي مکان کانون ها، تحقق و يا عدم تحقق اهداف پيش بيني شده و مسائل اساسي کانون ها است.

در روند تحقيق و براي انجام ارزيابي از کانون ها ، براساس وضعيت طبيعي ، اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر کانون ها به تبيين شاخص هاي مهم و اساسي در هر بخش پرداخته شد و بر آن اساس مکان يابي کانون ها ، تحقق اهداف پيش بيني شده و مسائل اساسي کانون ها مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت.

نتايج تحقيق حاکي از آن است که : کانون ها از حيث مکان يابي با توجه به شاخص هاي مؤثر در مکان يابي ، روند درستي داشته اند. به گونه اي که عوامل مؤثر در مکان يابي از جمله دسترسي به اراضي کشاورز، داشتن منابع آب، پذيرش عشاير و ... را رعايت نموده اند.

از حيث تحقق اهداف پيش بيني شده براي کانون ها با توجه به شاخص هاي مربوطه، نتايج حاکي از انطباق وضع فعلي کانون ها با اهداف اوليه مي باشد.

اساسي ترين مسائل کانون هاي "بکان"، "گل افشان" و "قراب" عبارت است از : حمايت از بنيان هاي توليد ، حمايت جدي جهت برخورداري از خدمات مختلف آموزشي، بهداشتي درماني، فني ، ترويجي و ... توجه به خدمات زيربنايي در کانون از جمله فضاهاي کالبدي و معابر کانون ها (از حيث زيرساخت، جدول بندي ، آسفالت و ...) ضرورت حمايت مالي جهت تکميل واحدهاي مسکوني نيمه ساخته شده در سه کانون ، ضرورت ايجاد واحدهاي صنعتي جهت تکميل زنجيره توليدات دامي، کشاورزي ، صنايع تکميلي – تبديلي و صنايع دستي در کانون ها

ضرورت ايجاد و پايداري; فناوري هاي جديد متناسب با وضعيت کانون ها. از ديگر مسائل کانون ها نداشتن متولي خاص (سازمان – اداره) براي پي گيري مسائل و مراجعات بوده است. لذا توصيه به رفع مسائل مختلف جهت نيل به توسعه پايدار در سه کانون مي شود.