تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/8/83

رشته و گرايش : جغرافياي انساني - برنامه ريزي شهري

استاد مشاور : دکتر هدايت اله نوري

نام و نام خانوادگي : رحيم بردي آنامرادنژاد

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيروس شفقي-دکتر اصغر ضرابي

تحليل و ساماندهي ساختار فضايي و کالبدي بندر ترکمن

چكيده

اين پايان نامه با عنوان“ تحليل وساماندهي ساختار فضايي وكالبدي بندرتركمن” به منظور بررسي مسايل شهري يك شهركوچك اندام ونوبنياددرشمال ايران نگاشته شده تا ضمن بررسي موشكافانه وضع موجودشهراز نظر اقتصادي ،اجتماعي وكالبدي به تحليل مسايل ومشكلات شهري پرداخته شودودر پايان راهكارهاي عملي ارايه شود.دراين پژوهش،ازديدگاههاي نظري وفلسفي بويژه ديدگاه سيستمي، مورفولوژي چشم اندازفرهنگي ، راديكاليسم وديدگاه توسعه منطقه اي باتأكيد برتقويت مراكز شهري استفاده شده است.ازسوي ديگر از برخي تكنيكهاي آماري ازجمله Spss ,Spearman Rank و Z- Score براي تحليل هاي كمي مطالب و ازنرم افزار Excel براي رسم نمودارهاي مختلف استفاده گرديد.روش تحقيق بكارگرفته شده، روش تحقيق تحليلي (Analytical) مي باشد.

اهميت موضوع تحقيق از آن جهت است كه تاكنون تحقيق جامع وكاملي درباره اين شهر كه نزديكترين بندر شمالي ايران به جمهوريهاي آسياي ميانه است و بعنوان مبدا راه آهن سراسري ايران دردوره رضاشاه بنيانگذاري گرديده صورت نگرفته است .اين تحقيق مي تواند ضمن معرفي علمي يكي از شهرهاي ايران وغني سازي ادبيات جغرافياي شهري كشور ،مشكلات وموانع توسعه پايدار اين شهر را آشكار نموده ،بستر وزمينه ساز طرحي جامع براي عمران وتوسعه شهر وراهنماي مفيدي دراجراي برنامه هاي آتي براي مسؤلين وبرنامه ريزان اين شهرباشد.شهري كه بدليل دسترسي به راه آهن و درياي خزر ونيز مجاورت با تركمنستان مي تواند نقش محوري در ارتباطات ترانزيتي كشور ايفا نمايد.

نتايج حاصل ازاين تحقيق كه عمدتاً فرضيات اوليه راتاييد نموده اند عبارتند از: پيدايش وتوسعه اين شهرعمدتاً درگروسياستهاي ملي وگاه بين المللي بوده است.عليرغم حوزه نفوذ نسبتاً قوي اين شهر،بدليل عدم سرمايه گذاريها ي كلان درآن وعدم وجودصنايع زيربنايي ،از مشكلات عديده اقتصادي ازجمله بيكاري شديد رنج مي برد.توسعه فيزيكي شهربدليل فقدان طرح جامع تا اين اواخربي برنامه صورت گرفته ودرساختاركالبدي آن مشكلات زيادي قابل مشاهده است.