تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/6/84

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا کاوياني-دکتر عباس عليمحمدي

نام و نام خانوادگي : عبدالله سيف

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدحسين رامشت-دکتر مسعود معيري

بررسي و تحليل پالئوژئومورفولوژي پلاياي گاوخوني با تکنيک سنجش از دور و G.I.S

چكيده

پلاياي گاوخوني به عنوان يکي از درياچه هاي باراني و چاله هاي تراکمي پليو-کواترنر از جايگاه ويژه اي در ميان قلمروهاي دوران چهارم ايران برخوردار بوده ودر حاضرحال به عنوان يک حوضه انتهايي ومصب اصلي جريانات متمرکز زاينده رود، ايزدخواست، زرچشمه و خشکه رود قلمداد مي شود. تنوع انواع فرمهاي کاوشي و تراکمي واقع در پيرامون گاوخوني، نشان از تعويض تناوبي سيستمهاي شکلزايي درطي فازهاي سرد وگرم کواترنر دارد.

متد برر سي وتحليل در اين رساله متکي به سيستم اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور مي باشد.لذا تکنيک هاي به کار رفته در جريان اين رساله عبارتند از: عمليات ورود وتبديل فرمت باندهاي سنجنده +ETM، بررسي آماري باندها، تصحيح هندسي تصاوير، عمليات موزائيک، انطباق وهموار سازي تصاوير، تهيه منحني هاي طيفي قلمروها وفرم ها، انتخاب بهترين ترکيب با ندي، آناليز مولفه هاي اصلي ، ادغام اطلاعات سنجنده +ETM لندست هفت با يکديگر ،بکارگيري عمليات متعدد فيلترينگ وکنتراست.ضمنا در بخش سيستم اطلاعات جغرافيايي نيزمبادرت به انجام عملياتي از قبيل تهيه لايه هاو نقشه هايي از قبيل لايه آبراهه، لايه طيفهاي ارتفاعي، لايه شيب، مدل رقومي ارتفاعي منطقه و لايه هاي موضوعي ژئومورفولوژي گرديد.

در ارتباط با توانمندي سنجش از دور و GIS در شناسايي قلمروهاي ديرينه ژئومورفيک گذشته گاوخوني، بايد اذعان نمود که در اين تحقيق با بکار گيري يک مدل ابداعي قلمرو گاوخوني را درچهار فاز مختلف پيشروي وپسروي بازسازي نمودم. پس از شناسايي، تفکيک وتطابق قلمروها با فرم هاي ژئومورفيک ديرينه از جمله دلتاها، مخروطه افکنه ها، تراسهاي درياچه اي در پيرامون فازهاي گذشته ، نقشه هاي زمين ريخت شناسي موضوعي تهيه گرديد. بنابراين مطالعات ژئومورفولوژي ديرينه گاوخوني با سنجش از دوراين امكان را فراهم مي سازد تا بتوانيم ضمن فهم ودرک صحيح از حاکميت شرايط گذشته، رفتار خود را با طبيعت ژئومورفيک منطقه مطالعاتي در راستاي مديريت محيطي صحيح همسو نمايم. لذا اين تحقيق براي اولين بار در مطالعات ژئومورفولوژي ديرينه، پلاياي گاوخوني صورت گرفته و به عنوان يک متد ومدل قابل اعتماد جهت بررسي و بازسازي قلمروها و سيستمهاي شكلزايي ساير پلاياهاي ايران و دنيا پيشنهاد مي گردد.