تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/4/84

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر اسحاق طغياني

نام و نام خانوادگي : سيد مهدي متولي هفده تن

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر جمشيد مظاهري-دکتر سيد مرتضي هاشمي

نقد و مقايسه عناصر دستوري در ديدگاه هاي مختلف

چكيده

در اين پژوهش فعل و جنبه هاي گوناگون آن از قبيل وجه، زمان، شخص، ساخت، ساده و مركب بودن، لازم و متعدي بودن، معلوم و مجهول بودن و ... در ده دستور سنتي و در هفت فصل نقد و بررسي مي شود. هدف، ارزيابي گفتارهاي دستور نويسان درباره‌ي فعل و رسيدن به يك تعريف مناسب و مشخص نمودن اين كه علي رغم تعدد، سخن تازه كمتر يافت مي‌شود و اغلب مطالب تكراري است.

روش اين تحقيق تحليل موضوع و مقايسه‌ي نظرات دستور نويسان و بيان نكات ضعف و قوت، نقصان و كمال، شباهت و تفاوت و سرانجام نتيجه گيري مي باشد.

اين روش طي سه مرحله‌ي نقل، نقد و تحقيق مبحث انجام مي يابد، ضمناً ترتيب بيان مطالب بر مبناي دستور خيامپور است.