تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 29/7/83

رشته و گرايش : جغرافياي انساني - برنامه ريزي شهري

استاد مشاور : دکتر حميدرضا وارثي

نام و نام خانوادگي : علي منصوري

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر جمال محمدي-دکتر محمود مهدي نژاد

نقش گردشگري دربرنامه ريزي شهر شيراز

چكيده

اين پايان نامه مشتمل است برده گفتار(32.صفحه)كه درآن از31عكس،39جدول،42نقشه،84 نموداروچهار پرسشنامه(1-مسئولين ومتوليان شيراز،2-گردشگران داخلي،3-گذران اوقات فراغت درشيرازو4-گردشگران خارجي) استفاده شده است.

در ده گفتار پايان نامه اين موارد بررسي شده ومورد تحقيق قرارگرفته اند:

درگفتار اول موضوع پايان نامه تعريف شده وفرضيات(1-فقدان يك سازمان واحد گردشگري باعث عدم استفاده معقول ومنطقي ازتوانهاي گردشگري شهرشيراز شده است؛2-بعضي ازدلزدگي ها وتراكم هاي نامعقول فعلي درشيرازناشي از عدم رعايت سرانه ها و استانداردهاي گردشگري-فراغتي است؛3-ميان ايجاد سازمان واحد گردشگري واشتغال درشهرشيراز،رابطه اي منطقي وجود دارد.

ب-سؤالات؛1-توسعه ورونق گردشگري شهري درشيراز با چه موانعي روبه روست؟

2-نقش گردشگري دربرنامه ريزي شهر شيراز چگونه بوده؟چگونه هست؟وچگونه بايدباشد؟

3-آياايجاد يك سازمان واحد گردشگري شهري ميتواند تغييرات مثبتي در ساختار اقتصادي شيراز ايفا كند؟) واهداف پايان نامه وهمچنين اهميت وروش تحقيق(علي وتوصيفي)،مشكلات تحقيق وتحقيقات پيشنهادي آورده شده اند؛

درگفتار دوم كليات وفلسفه گردشگري،مديريت گردشگري،ارتباط گردشگري ونقش گردشگري درتوسعه فرهنگي واقتصادي شيراز مورد بررسي وتحقيق قرارگرفته اند؛

درگفتار سوم شهر وشهر نشيني درجهان وايران،گردشگري وبرنامه ريزي شهري ونقش گردشگري دربرنامه ريزي شهري شيراز بررسي شده اند؛

درگفتار چهارم اكولوژي شهري شيراز در دو بخش اكولوژي طبيعي واكولوژي انساني مطالعه شده اند؛

درگفتار پنجم جاذبه ها وتوانهاي گردشگري درشيراز بررسي شده اند.اين جاذبه هادرحقيقت به عنوان عوامل اساسي در توسعه گردشگري شهري درشيراز به حساب مي آيند.اقليم شيراز،كوهستانهاي شيرازوفصول مناسب گردشگري شهري درشيراز دراين قسمت مورد يررسي قرارگرفته اند

در قسمت جاذبه هاي انساني37 مكان گردشگري از جمله شاهچراغ،حافظيه،سعديه،مجموعه مشير،مجموعه ي زند،مجموعه ي قوام و…بررسي شده اند.هشت عنصر دررابطه باهر مكان ارزيابي شده اند كه به عنوان نمونه براي آرامگاه حافظيه عبارتنداز:1-موقعيت حافظيه درشيراز كه در نقشه مربوطه به خوبي نشان داده شده؛

2-اين آرامگاه از نظر تاريخي ،چگونگي ساخت ومرمت،مساحت،فضا وساير امورمربوطه توصيف شده اند؛3-توانهاي گردشگري اين مكان از جمله اهميت جهاني،زيبائي و…ارزيابي شده اند؛

4-امكاناتي كه در اين مكان وجود دارند ازجمله؛چاي خانه،سرويسهاي بهداشتي،مغازه فروش صنايع دستي و…بررسي شده اند؛5-تنگناهايي كه در اين مكان وجود دارند در اين قسمت بررسي شده اند؛6-سرگرمي هايي كه در اين مكان وجود دارند وباعث رونق ورود گردشگران به اين مكان مي شوند مورد توجه قرارگرفته اند؛

7-گردشگران ورودي خارجي وداخلي در سالهاي 8. و81در يك جدول ارائه شده است؛

8-با استفاده از بليطهاي فروخته شده درآمد اين مكان حساب شده اند وباهزينه اي كه براي اين مكان در طول سال خرج مي شود مقايسه شده است.ساير جاذبه ها هم به همين شيوه تجزيه وتحليل شده اند.

گفتار ششم؛ميتوان نحوه گذران اوقات فراغت را از پايه اي اساسي گردشگري داخلي وخارجي دريك شهر ويا كشور به حساب آورد به همين دليل هم چگونگي گذران اوقات فراغت درشيراز با استفاده از پرسشنامه شماره سه،مورد بررسي وتحليل قرارگرفته است.

گفتار هفتم؛در اين گفتارمشكلات وتنگناهايي كه عدم توسعه گردشگري رادرشيراز باعث شده اند ارزيابي شده كه عبارتنداز:ضعف مديريت شهري درشيراز،آلودگي هوا،نابودي بافت تاريخي،تخريب باغها،نبودن آبريزگاه،وجود تعدادكثيرمعتاد،دستفروش وولگرد بويژه دراطراف اماكني همچون شاهچراغ وبازار،نگرش حاكميت وتنگناي گردشگري وهمچنين تنگناهي گردشگري درشيراز از نگاه مسئولين،گردشگران داخلي وخارجي هم بررسي شده اند.

گفتارهشتم؛برنامه ريزي ومديريت گردشگري شهري درشيراز دراين گفتارشامل مدل سياست شهري،هرم مديريت گردشگري درشيراز،بررسي شده.همچنين دراين گفتار از مدلهاي ميوسك،حلقه هاي پنج عامله وشاخص توليد پتانسيل سفربراي برنامه ريزي گردشگري درشيراز استفاده شده سرانجام دراين گفتاربرنامه ريزي گردشگري در شيراز درسه بخش كوتاه،ميان مدت وبلند مدت آورده شده اند.

گفتار نهم؛دراين گفتار فرضيه هايي كه در پروپوزال وهمچنين در گفتار اول ارائه شده اند بررسي وبه آنها پاسخ داده شده وآزمون شده اند.

گفتاردهم؛در اين گفتار از كل پايان نامه نتيجه گير ي شده وپيشنهادهايي براي توسعه گردشگري درشيراز ارائه شده اند.اين پيشنهادها عبارتند از:عزم ملي بايد در يك ويا منطقه وجود داشته باسد تا اينكه گردشگري بتواند توسعه پيدا كند،چه از نظر سياستمداران كشور،شهر واستان وچه از نظر مديريت شهري درحال حاضر؛بهبود ساختار مديريتي شهر وسازمان گردشگري در شيراز،استان وكشور؛ايجاد امنيت براي گردشگرن داخلي وخارجي از هر نظر؛ايجاد پليس ويژه گردشگري در شيراز،تهيه طرح جامع گردشگري درشيراز،ايجاد موزه ي شيراز شناسي،بهسازي پياده روهاوترميم فضاي سبز.

در قسمت پاياني،منابع ومآخذ استفاده شده وهمچنين پرسشنامه هايي كه در پايان نامه از آنها استفاده شده وهمينطور پيوستهايي كه در پايانامه وجود دارند ،آورده شده اند.