تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : کريم رضادوست

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمود کتابي-دکتر صمد کلانتري

تاريخ دفاع : 28/7/83

رشته و گرايش : جامعه شناسي

استاد مشاور : -

نظريه دگرگوني اجتماعي جان فوران و کاربرد جامعه شناختي آن در مطالعه انقلاب اسلامي ايران

چكيده

عنوان پايان نامه حاضر " نظريه دگرگوني اجتماعي جان فوران و کاربرد جامعه شناختي آن در مطالعه انقلاب اسلامي ايران است . هدف اصلي در اين رساله ، ارزيابي قابليت کاربرد نظريه انقلاب فوران در مطالعه انقلاب اسلامي ايران است . بر اين اساس و با توجه به متغيرهاي کليدي نظريه فوران ، چهار سوال مطرح گرديده است: 1-آيا مي توان بر اساس مدعاي فوران ، فرايند توسعه را در ايران عصر پهلوي ، جرياني وابسته ناميد ؟ 2- عامل فرهنگ سياسي مخالفت در نظريه فوران تا چه اندازه با نقش فرهنگ در بسيج انقلابي جامعه ايران انطباق دارد ؟ 3- آيا گشايش در نظام جهاني را مي توان شرط اصلي فراهم شدن فضاي باز سياسي در سالهاي پاياني عمر رژيم پهلوي در ايران در نظر گرفت ؟ 4- آيا ايران در سالهاي پاياني عمر رژيم پهلوي با بحران اقتصادي مواجه بود؟

اين پژوهش جزو تحقيقات توصيفي- تحليلي و اسنادي است که محقق با استفاده از منابع و اسناد معتبرو تطبيق آنها با استنتاجات نظريه فوران ، قصد پاسخگويي به سوالات ويژه تحقيق را دارد.

نتيجه پژوهش حاضر در مورد ارزيابي چهار متغير کليدي نظريه فوران در انطباق با انقلاب اسلامي ايران آنست که : فرايند توسعه در ايران ، در مفهومي که فوران مطرح کرده است ، جرياني وابسته بوده است بنابراين نقش اين متغيربر شکل گيري انقلاب اسلامي ايران مورد تائيد قرار مي گيرد . اما تأثيرسه متغير ديگر يعني فرهنگ سياسي مخالفت ، گشايش در نظام جهاني وبحران اقتصادي بر شکل گيري انقلاب ايران ، در معنايي که فوران مطرح کرده است ، با استناد به تحليلهاي معتبر مورد تائيد نمي باشند . بنابراين ، نظريه دگرگوني اجتماعي فوران دررابطه با ميزان اثرگذاري سه متغير اخير نيازمند اصلاح و پالايش مي باشد.

واژه هاي کليدي : تحولات اجتماعي ، انقلاب ، وابستگي ، نظام جهاني ، دولت ، فرهنگ سياسي.