تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 11/11/78

رشته و گرايش : جغرافياي انساني - برنامه ريزي شهري

استاد مشاور : دکتر محمدحسين رامشت-دکتر اصغر ضرابي

نام و نام خانوادگي : سيد رامين اميني نژاد

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر احمد مجتهدي

تحليلي جغرافيايي بر عوامل و مسائل توسعه شهري ( نمونه : شهر قم )

چكيده

پايان نامه شامل چند بخش، ‌هشت فصل، ‌يك پيش گفتار،‌ سه فهرست و يك خلاصه به لاتين مي‏باشد . اين رساله در 420 صفحه نگاشته شده و از بيش از 90 منبع عمدة فارسي و لاتين در نگارش استفاده گرديده است.

روش تحقيق در مباحث ماهيتي توسعة سريع شهري به شكل كتابخانه‏اي در مورد آزمون فرضيات تلفيقي از روش تحقيق كتابخانه‏اي ،‌ميداني و تحليلهاي آماري بوده است.

فرضيات تحقيق دو مورد مي‏باشند . يكي از آنها كنكاش دربارة مدل ساختار توسعة‌شهري قم و ديگري در مورد ساختار ترجيح مكاني ناشي از اين ساختار و عوامل و مسائل آن مي‏باشند.

نتايج بدست آمده از اين رساله به شرح زير مي‏باشند:

1-مقر طبيعي شهر و برنامه‏ريزي شهري نقشي در توسعه شهري قم ايفا نكرده‏اند.

2-توسعة شهري قم در سير تاريخي خود بيشتر تحت تأثير عامل راههاي ارتباطي و مذهب بوده است . اين عوامل توانمنديها و همچنين مسائلي را موجب گرديده است.

3-تحول نقش‏ها در شهر قم به سمت گسترش يك بخش خدماتي ، افول صنعت و گسترش كشاورزي نقدي گام برداشته است.

4-ساختار شهر قم از شكلي شبه متحدالمركز به شكل شبه قطاعي در تبعيت از شكل ستاره‏اي به شكل شهر تغيير يافته است.

5-ترجيح مكاني نيز در تبعيت از ساختار قطاعي و تحت تأثير مجموعه‏اي از عوامل شكل‏يابي شده است.