تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 7/7/78

رشته و گرايش : جغرافياي انساني - برنامه ريزي شهري

استاد مشاور : دکتر محمود هدايت

نام و نام خانوادگي : جمال محمدي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر اصغر ضرابي

تحليل فضايي ( مكانيابي ) مراكز خدمات شهري ( نمونه موردي : مكانيابي سيستمهاي توزيع خرده فروشي در شهر اصفهان )

چكيده

يكي از مسائل مورد مطالعه در جغرافيا و برنامه ريزي شهري بالاخص شاخه اقتصاد شهري مطالعه سيستمهاي توزيع خصوصاً مكانيابي آنها مي‏باشد.

ايجاد سيستمهاي توزيع در مناطق و نواحي شهري و توجه به اين بخش يعني خدمات تجاري اهميت بسيار زيادي در برنامه ريزيهاي شهري دارد ، سيستمهاي توزيع به دو شكل خرده فروشي و عمده فروشي و در قالب كلاسيك و مدرن وجود داشته است،‌به گونه‏اي كه در گذشته وظيفه عمده فروشي در شهرها به عهده بازارها و وظيفه خرده فروشي به عهدة بازارچه ها بوده است كه متأسفانه علي‏رغم افزايش جمعيت و گسترش فيزيكي شهرها،‌اين اماكن به بوته فراموشي سپرده شده‏اند،‌ لذا به اين دليل ما در سطح مناطق شهري در زمينه هاي توزيع دچار مسايل و مشكلات مختلفي شده‏ايم امروزه در سطح شهرها براي رفع اين مسائل و مشكلات سيستمهاي جديدي در قالب مغازه‏هاي محل، فروشگاههاي بزرگ و زنجيره‏اي شكل گرفته‏اند،‌ و ما نيز به دليل اهميت ويژه‏اي كه اين مراكز جديد در شهرها دارند،‌ اولاً فلسفه وجودي اين مراكز را مورد مطالعه قرار داده‏ايم ثانياً تحليلي تطبيقي، ‌كاربردي بر روي اين سيستمها با سيستمهاي قديمي داشته‏ايم و ثالثاً از همه اينها مهمتر مدل جديدي را براي مكانيابي اين سيستمها در سطح شهرها ارايه نماييم.

اين تحقيق مشتمل بر ده فصل مي‏باشد كه نتيجه اين مجموعه ارايه مدل ابداعي جهت مكانيابي سيستمهاي مختلف خدمات شهري بر روي نقشه مناطق شهري مثل سيستم خرده فروشي توزيع و به شكل زنجيره‏اي،‌ همچنين تحليل سيستمهاي موجود مي‏باشد.