تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 31/6/81

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سيد مهدي نوريان-دکتر سيد علي ميرلوحي

نام و نام خانوادگي : سيده مرضيه روضاتيان

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد علي اصغر ميرباقري فرد

ترجمه منظوم مولانا شوقي بغدادي از ديوان اشعار منسوب به حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام 

(تصحيح متن عربي، تصحيح ترجمه فارسي، مقدمه، تعليقات، فهارس)

چكيده

مولانا شوقي بغدادي شاعر قرن نهم هجري است كه ديوان اشعار منسوب به حضرت علي عليه السلام را در سال 875 هجري قمري به نظم فارسي ترجمه كرده است. ترجمه وي لفظ به لفظ است و در مقابل هر بيت عربي، يك بيت فارسي آورده است. در اين رساله ابتدا به بررسي ويژگيهاي سياسي و فرهنگي (علمي، هنري، ادبي) قرن نهم هجري پرداخته شده، آنگاه مبحثي درباره اشعار منسوب به حضرت علي عليه السلام ، شروح و ترجمه هاي آن ارائه شده و ترجمه شوقي از ديوان و ويژگيهاي آن از جنبه هاي مختلف مورد نقد و بررسي قرا رگرفته است. سپس متن عربي و ترجمه فارسي با استفاده از پنج نسخه خطي تصحيح شده و در بخش تعليقات شعر شوقي از نظر كيفيت تطبيق با متن عربي مورد بررسي قرار گرفته است. در بخش فرهنگ لغات و تركيبات، معاني واژه ها و عبارات دشوار كه در شعر شوقي به كار رفته با توجه به بيت عربي فراهم آمده و پس از آن فهرست اعلام و فهرست منابع و مآخذ تهيه و تنظيم شده است. اين رساله براي نخستين بار شوقي بغدادي را معرفي كرده و ترجمه منظوم وي را از ديوان اشعار منسوب به حضرت علي عليه السلام تصحيح و مورد نقد وبررسي قرار داده است.