تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 1/4/81

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر حسين آقاحسيني-دکتر غلامحسين شريفي

نام و نام خانوادگي : محمدحسين خان محمدي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمود براتي-دکتر مرتضي هاشمي

فرهنگ تطبيقي و تحليلي بديع

چكيده

هدف اين پژوهش ارائه يك فرهنگ جامع و تحليلي در علم بديع است . در اين تحقيق نخست عنوان اصطلاح با خط درشت در سمت راست به صورت الفبايي ذكر شده است و لفظي و معنوي بودن اصطلاح نيز با حروف اختصاري “مع” (صنعت معنوي) و “لف” (صنعت لفظي) مشخص شده است.

براي تلفظ صحيح اصطلاح ، صورت آوانگاري آن نيز مقابل واژه آمده ست . در سمت چپ صفحه در مقابل اصطلاح مطرح شده ، معادل انگليسي اصطلاحات ذكر شده است . پيش از معرفي اصطلاحات بديعي ، اصطلاح نخست تعريف لغوي شده است تا پژوهشگر با معناي لغوي اصطلاح پيوند و ارتباط آن با اصطلاح ادبي آشنا شود.در حقيقت پژوهشگر در همان ابتدا پي‌مي‌برد كه در اين مجموعه با چندين فرهنگ روبروست :

الف)معرفي لفظي و معنوي بودن صنعت         ب) آوانگاري اصطلاح       ج) معادل انگليسي اصطلاح      د) معني لغوي اصطلاح . بعد از ذكر معني لغوي ، به شرح معني اصطلاحي آن پر داخته شده است و موارد اختلاف نيز به عنوان اختلاف نظرها با ذكر منابع ذكر شده است و نام منبع اصلي هم در پاورقي با رنگ تيره‌تر برجسته شده است . از ذكر نظرات خود و توضيح و تحليل مطلب هم ، در متن كوتاهي نشده است و به تناسب مطلب در جاي خود ذكر گرديده است . در ضمن خط ابيات و شواهد و مثال هم با خطي غير از خط متن نوشته است تا برجسته باشند و امكان دستيابي به آنها آسانتر شود . اسامي اعلام اشخاص بكار رفته در متن هم در آخر كتاب با عنوان فهرست اعلام و كليه اصطلاحات مطرح شده ، در آخر رساله به همراه آوانگاري و معادلهاي انگليسي و مشخصه هاي ديگرشان آورده شده است ، با ذكر صفحات آمده است .