تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 26/3/81

رشته و گرايش : جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر محمود کتابي

نام و نام خانوادگي : علي رباني خوراسگاني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر فرامرز رفيع پور

نقش موردانتظار روحانيت درايران

«يك بررسي موردي درحوزه هاي علميه قم و مشهد»

چكيده

دربخش نظري رساله بااستـفاده ازديدگاهـهاي غيرديني شدن وگزينش عقلاني مشروعيت اجتماعي سازمان دين درغرب موردبررسي قرارگرفته است .همچـنين ،به سرمـايه اجـتماعي روحانيـت درتاريخ ايران ومشــروعيــت اجتماعي روحانيون بعدازپيروزي انقلاب اسلامي اشاره شده است.

درقسـمت پايـاني بخـش نظري بااسـتفاده ازنظريه مـيداني لوين ،نظـريه رفـتار سـازمـاني ونظـريه حالتهاي انتظار ،به تعريف مفهوم “نقش ”درجامعه شناسي و“انتظارات عمومي ” و“انتظارات خاص” مربوط به يك نقـش خاص اشـاره نمـوده ايم .براين اساس ازايفـاگـران هرنقـشي انتظار مي رودكه “صلاحيتهاي عمــومي ”و“صـلاحيتهاي اختصاصي ”لازم رااحراز كنند تاازعهده نقش خودبرآيند.

براي دسـتيابي به صـلاحيتـهاي لازم بــراي ايفـاي نقـش اجتـماعي روحانـيون ايـران تلاش كـرده ايـم مباحــث جامعه شناسي رادركنارمنابع اسلامي تواماًمورد استفاده قراردهيم.

بر اين اساس “صلاحيت عمومي ” لازم بــراي همـه روحانيـت اين است كه باانگــيزه الــهي ،ازروح بي نــيازي برخوردارباشندكه ازآن بعنوان “متقي بودن”يادمي شود.

“صلاحـيت خاصي ” كه روحانيون درجامــعه اسلامي بايدداشــته باشنددارابودن دانــش تخصصي براي استنباط ازمتون دين است كه ازآن بعنوان “فقه ”يادمي شود.

دربخش عملي رساله بااستفاده ازروش پژوهش“عملي مشاركتي” به طراحي مدل تحقــيق وپرســشنامه تحـقــيق پرداختيم .درنهايت با تحقيق درحوزه هاي علميه قم و مشهدنظرروحانيون را راجع به ميزان موفـقــيت درايــفاي نقش اجتماعي شان موردسنجش قرارداديم.