تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 21/11/77

رشته و گرايش : جغرافياي انساني - برنامه ريزي شهري

استاد مشاور : دکتر مسعود نوري

نام و نام خانوادگي : محمود مهدي نژاد

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسن قره نژاد

جغرافياي پزشكي شهر اصفهان

چكيده

از آنجائي كه علم جغرافيا از بررسي محيط و انسان و روابط متقابل آن دو با يكديگر سخن مي‏گويد. شاخه جغرافياي پزشكي نيز با الهام از روابط دو عامل يعني از يك سو دگرگونيهاي بيولوژيكي انسان و از سوي ديگر اثر تغييرات محيط طبيعي بر روي انسان مورد مطالعه و شناسايي قرار مي‏گيرد به اين ترتيب بيماري حاصل از اثر تغييرات محيط جغرافيايي و دگرگونيهاي بيولوژيكي انسان به عنوان يك پديده جهاني و همه گير 1- بصورت رابطه با محيط زندگي انسان 2- بصورت توزيع جغرافيايي آن در ناحيه و منطقه موضوع اصلي جغرافيائي پزشكي را تشكيل مي‏دهد و از آنجائي كه برخي از بيماريها در صورت حاد به مرگ انسانها منتهي مي‏گردد. از اين رو تعيين شاخص طول عمر جمعيت در سطوح مختلف شهر، كشور و جهان يكي ديگر از امور مهم در تحقيقات جغرافيايي پزشكي محسوب مي‏شود.

لذا بررسي و شناسايي بيماريها در اينكه چگونه بر گروه‏هاي انساني اثر مي‏گذارند و اين گروه چگونه در مقابل بيماري به دفاع مي‏پردازد همچنين نحوه پيدايش و سرايت توزيع و شناسايي ميزان مرگ و مير هر بيماري در چهار چوب الگوهاي فرهنگي اجتماعي و اقتصادي گوناگون در مكانها و نواحي مختلف چگونه خواهد بود موضوع و بحث اين رساله مي‏باشد.

اين رساله در سه بخش و 11 فصل تدوين گرديده است بخش اول رساله طي پنج فصل موضوعات طبيعي مربوط به شناسايي منطقه مورد مطالعه را بررسي مي‏كند كه هر يك بنحوي از انحاء چه مستقيم و چه غير مستقيم و يا به صورت جزئي يا بصورت كلي مي‏تواند در سلامت و طول عمر انسانها مؤثر واقع شود. بخش دوم طي يك فصل خصوصيات انساني شهر اصفهان را كه در تعيين شاخصهاي سلامتي رل مهمي را مي‏تواند ايفا نمايد مورد شناسايي و بررسي قرار گرفته است. بخش سوم شامل پنج فصل مي‏باشد كه با استعانت از آمارهاي مستخرجه در طي سالهاي (75 – 1355) شهر اصفهان موارد زير مورد شناسايي و بررسي قرار گرفته است.

1-شناسائي ميزانهاي مرگ و مير در طي 20 سال گذشته تاكنون

2-شناسايي پنج دسته اوليه بيماريهايي كه مرگ و مير بيشتر دارند

3-شناسايي پنج دسته اوليه بيماريهاي كودكان زير يك سال و زير پنج سال كه مرگ و مير بيشتر را نشان مي‏دهد

4-شناسايي و نحوه شيوع و سرايت و توزيع جغرافيايي كليه بيماريهاي بومي و عمومي شهر اصفهان كه در 20 سال گذشته موارد مثبت آنها گزارش شده است.

ضمناً در دو فصل آخر ضمن نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات، آمارهاي خدمات درماني و پزشكي شهر اصفهان و شهرستان و استان اصفهان در جهت برنامه‏ريزي هاي آتي و تصميم‏گيري در سرمايه ‏گذاريهاي درماني و بهداشتي شهر اصفهان مورد بررسي و شناسائي قرار گرفته است.