تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 21/1/81

رشته و گرايش : جغرافياي انساني - برنامه ريزي شهري

استاد مشاور : دکتر سيروس شفقي

نام و نام خانوادگي : مهري اذاني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسين شکويي-دکتر اصغر ضرابي

توسعه پايدار شهري: مورد شهر اصفهان

چكيده

توسعه يكي از مفاهيمي است كه همواره مورد توجه بوده و بعد توسعه از ديدگاه (پايداري )از مفاهيم جديدي است كه در نظام شهري داراي اهميت و ارزش است. لذا توسعه در خور و پايدار كه از تمام ابعاد توسعه (بعد اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي، زيست محيطي و …) توسعه را مورد بررسي قرار مي دهد امروزه در جهان مطرح شده و به عنوان تنها راه رهايي انسان از معضلات كنوني بيان شده است.

مسئله اساسي در اين پژوهش پاسخ به اين سئوال بوده اسـت كه آيا توسعه و مفهوم آن با توجه به ابعاد ذكر شده در شهر اصفهان توسعه اي پايدار است؟ با توجه به منابع فارسي و لاتين پيشينه و ادبيات تحقيق شكل گرفت و با توجه به ارقام و اطلاعات پس از بررسي اهداف كلي و جزيي ارتباط نماگر هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، بهداشتي ، كالبدي و زيست محيطي با مسائل اكولوژي شهري (اكولوژي اجتماعي و زيست محيطي) در ارتباط با روند توسعه پايدار و فرضيه هاي تحقيق با استفاده از روش هاي موردي ، زمينه اي ، توزيع نرمال استاندارد و همبستگي با يكديگر سنجيده شد و با نقشه ها و نمودارها (مجموعا چهل نقشه و نمودار) مناطق د هگانه شهر اصفهان مورد بررسي قرار گرفت اين بررسي نشان داد كه با توجه به امتياز بندي سطوح توسعه (امتيازات مثبت و منفي) منطقه 5 شــهرداري اصـفهان در بين ديگر مناطق شهري شهر اصفهان از بهترين سطح توسعه و مناطق 2و9 از پايين ترين سطح توسعه برخوردارند لذا اولويت جهت برنامه ريزي توسعه پايدار در شهر اصفهان با توجه به عدم توزيع برخورداري مناسب در اصل برابري درون نسلها و استفاده از امكانات و مصرف منابع با توجه به مسئله عدالت اجتماعي در كليه مناطق شهري نظر مديران شهري را به رهنمودهاي اين پژوهش متوجه مي نمايد . اين پژوهش در ده فصل با استفاده از بيش از 150 منبع فارسي و لاتين روش ساما ندهي ســطح توسـعه در شهر اصفهان را مشخص ساخته و راه ها و سمت و سوي رسيدن به سوي پايداري مطلوب را براي شهر اصفهان نشان مي دهد.